Beleids- & Visiestukken

Beleidsplan 2020-2024 Protestants Kralingen

Inleiding

We bouwen voort op het beleidsplan 2015-2019 “Samen verder – samen dienen”. De missie uit het beleidsplan 2015-2019 is nog steeds passend: 

Wij zijn een levende gemeente, waarin vieren centraal staat en waar alle generaties een plek hebben. We willen er werk van maken dat iedereen zich bij ons welkom voelt, in alle facetten van het gemeente zijn. Er zijn vele vrijwilligers in onze gemeente, met veel talenten en grote inzet. Wij weten ons verbonden met vele andere kerkgemeenschappen en organisaties in de stad en willen deze verbondenheid vorm geven en onderhouden.

Wij richten ons op al het goede dat we kunnen leren van de Bijbel, in het besef dat wij Gods kinderen zijn en dat wij bij hem genade, vrede en vreugde inden, door Jezus Christus en de Heilige Geest.

Voor 2020-2024 richten we ons op een aantal thema’s. Elk jaar worden deze thema’s via de jaarplanning uitgewerkt en vertaald naar concrete activiteiten. Een kerk waar je je thuis voelt Onze gemeente is een plaats voor de ontmoeting met elkaar en met God, een plaats om te vieren, te leren en te dienen. Waar ruimte is voor pluriformiteit, met een open en betrokken houding naar elkaar. De gemeenteleden wonen in Kralingen en in de omliggende wijken zoals Prinsenland en De Esch.

Dit betekent dat onze vieringen een herkenbare liturgie hebben die past bij onze gemeente en aansluit bij de protestantse traditie. Daarnaast zijn er andersoortige, laagdrempelige vieringen voor doelgroepen die zich in de “gewone” kerkdiensten minder thuis voelen. Voorbeelden van deze doelgroepen zijn tieners en kinderen in de basisschoolleeftijd en hun ouders. Andere vieringen met een andere dan de traditionele liturgie zijn Taizé-vieringen, cantatediensten, de top-2000 diensten de jazzkerkdienst. Ook werken we mee aan diensten voor de LHTB+- gemeenschap en vieringen met migrantenkerken.

Naast de vieringen is er aandacht voor kerk zijn “door de week”. Via tal van activiteiten stimuleren we de ontmoeting met elkaar, zowel in de kerkgebouwen als op andere plekken bijvoorbeeld bij mensen thuis. De activiteiten sluiten aan bij verschillende doelgroepen bijvoorbeeld dertigers, tieners, ouderen die zondags niet naar de kerk kunnen komen. Voorbeelden zijn gezamenlijke maaltijden, huiskamergesprekken, ouderenmiddagen, kerkmaatjesproject. Behalve “omzien naar elkaar” willen we ook een lerende gemeente zijn via gesprekskringen rond een thema en catechese.

 

Open naar andere kerken, buurt en stad

We zijn een gemeente die, als goede buren, open en gastvrij wil zijn naar andere kerken, andere geloofsgemeenschappen en instellingen (b.v. Pniël) in onze wijk. We zoeken naar mogelijkheden om samen met andere kerken op te trekken bij bijzondere kerkdiensten en (diaconale) projecten. Keuzes zijn daarbij nodig. We hebben maar beperkte capaciteit en kennis. Het apart benaderen van de studenten die in onze wijk wonen of hechter samenwerken met kerken buiten de wijk heeft daarom geen prioriteit. We willen ook betrokken zijn op de wijk en stad via diaconale projecten, b.v. de voedselbank en andere diaconale initiatieven (b.v. samen 010, kerkplein.) Onze openheid vergroten betekent ook dat we ”zichtbaar” moeten zijn. Dit vraagt om een goede externe communicatie die effectief gebruikt maakt van de sociale media.

 

Fusie en financiën

We blijven koers zetten naar een fusie tussen Gereformeerd en Hervormd in Rotterdam Kralingen. De fusie betreft niet alleen de versterking van de financiële en juridische samenwerking van de federatiepartners van Protestants Kralingen, de Hervormde wijk Kralingen-Oost en Gereformeerd Kralingen. Door de fusie ontstaat één PKN-gemeente in Kralingen met twee (wijk)gemeenten: Protestants Kralingen en Hervormd Kralingen-West. Deze twee gemeenten functioneren zelfstandig met behoud van hun identiteit. We willen met Hervormd Kralingen-West nadere afspraken maken over de invulling hiervan. De verantwoordelijkheid voor financiën, gebouwen, vermogensrechtelijke en juridische zaken ligt op het centrale niveau.

We gaan door met het gezonder maken van de financiën. We hebben als Protestants Kralingen structurele exploitatietekorten die onze reserves aantasten. Omdat ons uitgangspunt is dat “herders boven stallen” gaan, willen we het huidige aantal predikantsplaatsen behouden. We zoeken naar wegen om de kosten van onze kerkgebouwen fundamenteel te verlagen. Het streven is om de kerkgebouwen in eigendom te houden, maar houden er rekening mee dat in de komende jaren één van de kerkgebouwen niet meer of maar gedeeltelijk door onze gemeente zal worden gebruikt. We realiseren ons dat dit verlies met pijn gepaard gaat en dat ons gemeente-zijn er door zal veranderen. We zullen ons inzetten om te zorgen dat bij deze veranderingen alle gemeenteleden zich thuis blijven voelen in onze gemeente.

 

Bestuur en organisatie

In de gemeente zijn veel activiteiten en initiatieven. Wij zijn dankbaar voor het vele werk dat wordt verzet, vaak door een vrij kleine groep vrijwilligers. De drukke levens van velen en de vergrijzing van de gemeente spelen hier een rol in. We streven naar vernieuwing in de organisatie en besturing en een flexibele invulling van taken waardoor het voor gemeenteleden aantrekkelijker wordt om ambtsdrager te worden of een andere functie te vervullen. De fusie zal er ook toe moeten leiden dat de besturing simpeler wordt.

(Versie 20 feb 2020)

Identiteit

Warm en open

Protestants Kralingen wil een warme en open geloofsgemeenschap zijn, waar iedereen zich thuis voelt, en zich met elkaar en de omgeving verbonden weet in Christus onze Heer.

Wij zijn een geloofsgemeenschap afkomstig uit de gereformeerde kerk en de hervormde kerk en sinds 2001 officieel eendrachtig samen op weg. We zijn vast van plan om samen de uitdagingen van deze tijd aan te pakken en ons te laten inspireren door de mogelijkheden die het geloof geeft.

Wij leven in het besef dat wij niet de eersten zijn die de weg van het geloof gaan, en met de verwachting dat wij ook niet de laatsten zullen zijn. Daarom willen wij wat we als waardevol ervaren en aan ons is overgeleverd door onze voorgangers in het geloof, koesteren en door geven.

Wij putten uit de rijke bronnen van het Jodendom en het Christendom, dit alles in open gesprek met de andere bronnen die onze multiculturele stadssamenleving voeden. Wij leven uit die bronnen, die er niet zijn om de kerk in stand te houden, maar om ons te doen groeien. Groeien in de relatie met God, de relatie tot de samenleving, en de onderlinge relaties binnen de gemeente.

Vieren

Vieren is feest, dit is het hart van ons gemeente-zijn: de wekelijkse eredienst. Deze vindt iedere zondagochtend plaats beurtelings in de Hoflaankerk en Pro Rege. De kerkdiensten zijn wekelijks mogelijkheden om je samen te verdiepen, te bidden, te zingen en gezegend te worden. Iedere tweede zondag van de maand is er in Pro Rege een aparte meditatieve Taizégebedsviering. Bijzonder zijn altijd de feestdiensten met Kerst, Pasen en Pinksteren. Regelmatig zijn er themadiensten voor een bepaalde doelgroep zoals de jongste jeugd of tieners. Muzikale begeleiding verzorgen de organisten, het tienerkoor en de beide cantorijen. Jaarlijks staat een cantate op het programma. Bijzondere diensten worden ook wel opgeluisterd door solisten, piano en trompet. Samenzijn is óók elkaar na de dienst ontmoeten tijdens het koffiedrinken in de kerk of bij een gemeentelid dat zijn huis graag open stelt.

Vieren in onze kerk voor eenieder een bijzondere ervaring.

Delen

Het leven delen met elkaar, meeleven in lief en leed, bemoedigen en aanspreken in naam van de herder. Dit gebeurt als vanzelf tijdens ontmoetingen binnen kerkverband zoals de gesprekskringen, eetgroepen, cantorij en werkgroepen. Ook vindt dit meer georganiseerd plaats door de predikanten en ook juist door contactpersonen in de buurt. In een samenleving waarin velen anoniem leven is dit een wezenlijk aspect van de kerk. Wij kunnen en willen hierin verbindend werken. Veel aandacht krijgen zij die een crisis doormaken in hun leven. De begeleiding van mensen op kruispunten van hun leven, advies bij vragen over goed en kwaad, normen en waarden blijft niet beperkt tot de circa 1750 leden in ons bestand. Ook mensen in buurt en wijk maken gebruik van de pastorale zorg. Dit contact per telefoon, mail of in een persoonlijke ontmoeting vindt plaats uit eigen beweging, op verzoek of via een signaal van anderen.

Delen is open staan met oog en oor voor elkaar.

Leren

Jezus begon met 12 leerlingen, zijn discipelen. Ook toen zij apostel werden, bleven zij leerling. De kerk is dan ook zelf leerling, heeft een leer en is leraar tegelijk. Leren helpt om te leven zoals God bedoelt en dat doen we levenslang. Onze kerk gaat in de leer bij de bijbel, bij Jezus Christus, bij de wortels van het christelijk geloof, bij de Heilige Geest, bij wijsheid vastgelegd in traditie. We leren door de uitleggende preek, leren door vragen en antwoorden tijdens gesprekken, leren door mee te doen in het gemeente-zijn en leren in het bijzonder bij een gemeenteavond, excursie, catechisatie of discussiegroep.

Leren met jong & oud, elkaars leraar én leerling zijn dat is de levenskunst.

Dienen

De kerk staat ten dienste van mensen, de maatschappij en de wereld. In haar dienende rol wil zij getuigen van de liefde en gerechtigheid van God. Er is oog en oor voor de noden van mensen dichtbij, maar ook voor mensen veraf. Predikanten, gemeenteleden en de diakenen in het bijzonder bieden in het dagelijks leven persoonlijke, materiële en financiële steun daar waar nodig.

De diaconie ondersteunt ook bijzondere lokale projecten zoals de Voedselbank, jeugdzorg Maaszicht, HIP hulp in de praktijk, dak- en thuislozenpension Havenzicht en stichting TIMON. Wereldwijd worden vele noden gelenigd onder meer door medische hulpverlening in Ecuador bij La Sonrisa Naranja. De werkgroep duurzaamheid richt zich op de gevolgen van ons leven voor mens en aarde en draagt concrete acties aan en verdiept zich met hulp van gastsprekers in het oplossen van de problemen en uitdagingen.

De dienende kerk ziet en voorziet in behoeften van onze samenleving.