Wat is uw lievelings Paaslied?
6 april 2023

Met het naderende Paasfeest leek het de redactie een mooi initiatief om een aantal gemeenteleden naar hun lievelings Paaslied te vragen. Dit heeft geleid tot een collage van liederen waarvan de beleving, achtergrond of herinnering heel divers is. Met dank aan de inzenders leest u ze hieronder:

Annie van Hoof

Lied 600 uit het Liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk’

‘Licht ontloken aan het donker’ vind ik een prachtig en hoopvol Paaslied, omdat het zoveel positieve aspecten van het Licht verbeeldt, ook daar waar aardedonker dreigt te overheersen. Het laat mij waardevolle kanten van God zien: altijd weer scheppende kracht, opwekkende kracht. Licht dat het duister van de Paasnacht verdrijft, hoopvol licht. Levenslicht in mensenogen, die Gods liefde mogen spiegelen en vermenigvuldigen. En ik geloof ook dat troostrijk Licht met ons meegaat op onze laatste levensreis.

Licht, ontloken aan het donker, 
licht, gebroken uit de steen, 
licht, waarachtig levensteken, 
werp uw waarheid om ons heen! 
 
Licht, geschapen, uitgesproken, 
licht, dat straalt van Gods gelaat, 
licht uit licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 
 
Licht, aan liefde aangestoken, 
licht, dat door het donker brandt, 
licht, jij lieve lentebode, 
zet de nacht in vuur en vlam! 
 
Licht, onstuitbaar, niet te doven, 
zegen ons met morgenrood! 
Licht, verschenen uit den hoge, 
licht, gedompeld in de dood. 
 
Licht, straal hier in onze ogen, 
licht, breek uit in duizendvoud, 
licht, kom ons met stralen tooien, 
ga ons voor van hand tot hand! 

tekst: Sytze de Vries / melodie: Willem vogel


Cobi Voorvelt-Zwaal

Voor mij zijn de favoriete lievelings Paasliederen :  

Lied 624:
Christus, onze Heer, verrees, halleluja,  
In mijn kinderjaren werd dit lied altijd uitbundig gezongen in de klas en op de zondagsschool. 

Lied 634:
U zij de glorie, opgestane Heer

vers 2, nieuwe vrede daalt waar geen hoop meer is. 
Hierbij denk ik aan de huidige situatie in de oorlogsgebieden. 

Lied 608:
De steppe zal bloeien.

Het lied van de opstanding. Vers 3:
en wij zullen horen en wij zullen opstaan en lachen en juichen en leven. 
Een vrolijk Paaslied, vers 2, met lachen en juichen, die zaaiden in tranen, die keren met lachen en juichen. 

Sipke Sels

Jarenlang hebben wij – Peter en ik – op één van de mooiste plekjes in (historisch) Kralingen gewoond, Echter door de vele bomen in de laan was de woonkamer wat donker. We hadden meestal het licht aan. Waar wij nu wonen is de woonkamer – zeker als de zon schijnt – een zee van licht.
Een lied waarin het licht centraal staat is lied 753 uit het liedboek.
Er is een land van louter licht
waar heil’gen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

Dit lied geeft troost, vertrouwen en biedt een schitterend perspectief

Mij is gevraagd een mooi Paaslied te noemen en dat is lied 601 uit het liedboek:
‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’
Een mooi Paaslied met een prachtige melodie.
Dit lied geeft energie en het is alsof het Licht mij daadwerkelijk aanraakt en in beweging zet, zeker een paar regels verder wanneer er staat: ‘Licht overdek mij , vuur mij aan’.
Het voelt als een soort oerkracht, een brandende kracht die over mij heen komt..
In het derde couplet treffen mij de regels:
‘Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt’.

In deze tijd met oorlogen, ongelijkheid, armoede zijn deze regels voor mij zeer actueel. Oorlog in Oekraïne is niet op het licht geijkt evenals ongelijkheid en armoede. Dit derde couplet geeft een vergezicht dat het licht uiteindelijk zal overwinnen. Het Licht van Hem heeft het laatste woord.


Thea van Santen – Kloosterman

Ik herinner me dat – toen de kinderen nog thuis woonden – wij vaak op zondag musiceerden.
Met Pasen speelde ik dan op de piano liederen uit het muziekboek
‘Het Levende Lied’ en vulde mijn jongste dochter Merel-Jane dit aan met haar vioolspel.
Er waren ook mooie liederen uit de lijdenstijd zoals ‘Oh hoofd bedekt met wonden’ maar die stemden meer tot droefheid.
Favoriet was toch wel ‘U zij de glorie’. Een vrolijk en letterlijk opwekkend lied

U ZIJ DE GLORIE

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af,
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf:
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Judith Korevaar

Op de vraag: wat is je lievelings paaslied en waarom? dacht ik: heb ik dat wel? Wat begrijp ik eigenlijk van Pasen? Mijn gedachten gingen uit naar toen we jaren geleden het Catharinaklooster (5de eeuw) in de Sinaïwoestijn bezochten. Daar hangen de oudste iconen van de wereld. Ik stond daar voor de Paasicoon. Deze afbeelding raakte mij heel diep. Ik dacht: hoe is het mogelijk dat een monnik eeuwen geleden op een houten plank zo duidelijk kan weergeven waar eigenlijk geen woorden voor zijn? Ik zie op de icoon Jezus in een glanzend licht gewaad staan op de opengebroken poorten van het dodenrijk. Hij is afgedaald in de hel van de menselijke ellende en duisternis. Daaruit rijst hij op en steekt zijn hand uit naar Adam, die model staat voor de mensheid, en trekt hem uit het graf omhoog. Zo wordt Adam in het licht geplaatst evenals Eva, Mozes, Elia, Johannes de Doper en alle geliefden die ons zijn voorgegaan. Allen worden zij beschenen door het licht van de opgestane Christus. Met deze icoon wordt een tipje van de sluier opgelicht van het wonder, het mysterie, van Pasen. Zoals een liefdevolle Vader Christus tegemoet komt zo komt Hij naar ons toe en geeft ons nieuw leven, een nieuwe toekomst! Deze eeuwenoude icoon is niet van toen maar van nu!
Bij deze feesticoon van Pasen past voor mij lied 608:

De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven,
Dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken,
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.