Algemene Kerkenraad | 16 november 2021
6 december 2021

De novembervergadering van de Algemene kerkenraad wordt altijd gebruikt voor het vaststellen van de begrotingen van 2022. Rob Valkenburg was vanuit het College van kerkrentmeesters aanwezig om de begroting van de kerkelijke gemeente en de begraafplaats toe te lichten. Er wordt rekening gehouden met een lichte stijging van de kosten en voorzichtigheidshalve met iets mindere opbrengsten. Dat leidt tot een tekort van € 47.700, de kerkelijke gemeente komt uit op een tekort van € 103.300, voor de begraafplaats is een positief resultaat begroot van € 55.600. Er is voldoende vermogen om dit tekort op te vangen. Afgelopen jaren waren de resultaten wel positief door extra ontvangsten uit legaten en giften.

De begroting van de diaconie laat een gering tekort zien (€ 5.675), maar dat is een bewuste keuze om het vermogen niet verder te laten groeien, maar juist meer te doneren, dan aan gelden wordt ontvangen.

Verder werd er verslag gedaan van de drie gemeenteavonden: die van de Gereformeerde gemeenteleden, van Protestants Kralingen en van Kralingen West. De leden van de Algemene kerkenraad constateren dat er nog verschillende verwachtingen leven over de toekomst. Er is ook veel onzekerheid. We spreken de hoop uit dat er straks twee wijken kunnen zijn, die elkaar in vertrouwen de ruimte bieden. De ­fusiewerkgroep gaat met de besprekingen verder.

Tot slot maken we – hoewel de coronamaatregelen weer tot allerlei beperkingen leiden – vol verwachting afspraken over de kerstnachtdienst en stellen we ook met genoegen vast dat we volgend jaar in dezelfde samenstelling door kunnen gaan. Tot volgend jaar!

Henny de Vos-Koerselman,
notulist AK