Begrotingen 2023
8 december 2022

De Hervormde en Gereformeerde colleges van kerkrentmeesters hebben de begrotingen gemaakt voor 2023. Deze zijn inmiddels vastgesteld door de beide kerkenraden.

De Gereformeerde begroting laat een tekort zien van ca. €102.000. Deze begroting is gebaseerd op de huidige situatie en het effect van de voorgenomen verkoop van Pro Rege is hierin niet meegenomen. Naar verwachting zal de verkoop een belangrijke eenmalige bate opleveren.

De Hervormde begroting heeft een tekort van € 59.400. De begrotingen laten nog eens zien dat de verkoop van Pro Rege noodzakelijk is om op lange termijn een financieel gezonde gemeente te blijven. De begrotingen kunt u inzien op de ANBI-pagina van deze website.