Jaarverslag van de diaconie
10 februari 2022

In de kerkenraadsvergadering van begin februari hebben de diakenen verslag uitgebracht van hun werk in 2021. Ook is het financiële jaarverslag gepresenteerd. In dit artikel aandacht voor een paar punten uit het jaarverslag.

De diaconie van Protestants Kralingen is een klein clubje van vier diakenen en daarbij nog een administrateur die altijd meevergadert: Johan Louwerse. Van die vier zaten Jeanette Doorduijn (voorzitter) en Wouter van der Bas begin 2021 net een jaar in de diaconie, Liesbeth de Boer (penningmeester) en Leonard de Vos (secretaris) waren toen net bevestigd. Gelukkig was Johan al vier jaar diaken geweest, hij bracht dus de meeste ervaring mee naar onze vergaderingen. Maar ook al waren we als groep onervaren, één voordeel hadden we wel: omdat drie van de vier diakenen actief zijn bij de Voedselbank kon er op de dinsdagmorgen (als de Voedselbank in de Hoflaankerk is) tussen de bedrijven door toch vaak nog wat werkoverleg plaatsvinden tussen deze groentjes.

Onnodig te zeggen dat de lijntjes tussen diaconie en Voedselbank kort zijn, en dat veel acties van de diakenen hun begin en hun einde hebben bij de Voedselbank. Neem bijvoorbeeld de Vakantietasjes actie. De diaconie deed mee met dit initiatief van Kerk in Actie en heeft via de collecte in onze gemeente geld opgehaald om aan het begin van de zomervakantie tasjes met kleine presentjes uit te delen aan kinderen die vanwege de armoede in hun gezin niet op vakantie kunnen gaan. Maar in 2021 deden we niet alleen maar mee met de landelijke actie – die inhoudt dat we geld inzamelen en afdragen aan Kerk in Actie – maar we organiseerden ook onze eigen actie. Veel kinderen van onze eigen Voedselbankklanten hebben daardoor van onze diaconie zo’n vakantietasje gekregen. En buiten de Voedselbank kenden we ook nog een paar kinderen die we zo’n tasje konden geven. De actie was een groot succes, veel blije kinderen.

Al een aantal jaren organiseert Serve the City Rotterdam rond Hemelvaart een groot aantal acties voor de stad. Serve the City is een project van de Rotterdamse diaconiekoepel ­Samen010. Op de website staat: Over kerkmuren slaan Christenen daarbij de handen ineen om zich samen in te zetten voor de stad. We hopen door praktische projecten iets zichtbaar te kunnen maken van Gods liefde. De diaconie kon bij deze best wel arbeidsintensieve acties niet zonder heel veel hulp van leden van onze kerk. Bijvoorbeeld voor de supergrote en zeer succesvolle inzamelingsactie die er is geweest voor de Voedselbank, maar ook voor acties als koken voor Havenzicht en bloemen voor Pniël. Langzaamaan is de rol van onze diaconie bij deze Serve the City acties aan het groeien. Dit jaar zitten Liesbeth en twee diakenen van Kralingen West samen in de voorbereidingsgroep voor de acties in Kralingen.
Kralingen West is toch wel een heel andere gemeente dan Protestants Kralingen, zij leggen andere accenten. Maar het is dan juist leuk dat we bij Serve the City kunnen samenwerken.

Meer over Kralingen West: De jaarlijkse wintercollecte van de diaconie bleek een goede gelegenheid om samen te werken met hun diaconie. De samenwerking betrof vooral het opzetten en uitvoeren van de actie. Dat deden we samen, maar dan wel ieder voor zijn eigen diaconie, met zijn eigen doelen. Het financiële resultaat van de wintercollecte in onze gemeente was grandioos, 10% meer gevers en een 50% hogere opbrengst dan vorig jaar. Dat geeft ons weer allerlei mogelijkheden om her en der extra geld te kunnen besteden aan mooie en zinvolle projecten.

Door de coronapandemie is er het afgelopen jaar weinig contact geweest met Samen010. De diaconale dag die altijd wordt georganiseerd door Samen010 kon geen doorgang vinden. Op die diaconale dagen worden in workshops allerlei zaken aan de orde gesteld waar je als diaken mee in aanraking komt, of kunt komen. En er wordt kennis uitgewisseld tussen de vele diaconieën die Rotterdam rijk is. Op dit moment ziet het er nog niet naar uit dat Samen010 weer snel van start gaat met de diaconale dagen. De meeste praktische projecten van Samen010 gingen overigens gewoon door: het al genoemde Serve the City, logeerhuis De Buren, Kerkplein, de Budgetmaatjes, het is allemaal gewoon doorgegaan tijdens de corona. U kent ze wel uit onze collectes. Aan Kerkplein doet onze gemeente trouwens ook actief mee, maar niet echt via de diaconie.

Jammerlijk mislukt in 2021 is de Paaskaartenactie, het schrijven van kaarten voor gevangenen. Domweg niet van de grond gekomen, te laat gestart. Het was ook ingewikkeld, met corona en nauwelijks mensen in de kerk aan wie de kaarten die verstuurd moesten worden konden worden uitgedeeld. Maar toch. Dat moet dit jaar beter. (Zie ook p 5.)

De sokken-shampoo-chocola actie voor Havenzicht is dit jaar weer gewoon gevoerd. Maar – alweer door de corona – was er niet echt een feestelijk moment van overdracht van de pakketten.
Een gemeentelid had via buren, collega’s en vrienden ruim € 1.200 ingezameld om te besteden aan verbetering van de maaltijden in Havenzicht. Daar zijn ze er blij mee en ze willen het geld besteden aan betere lunches, die nu heel karig zijn. Door corona, door personeelswisselingen bij Havenzicht en door nieuwe dia­kenen, is het contact met Havenzicht nu niet zo goed als het zou moeten zijn. Liesbeth doet haar best om dat te verbeteren.

Een activiteit die in het luchtledige is komen te hangen is onze deelname aan de Vredes­tafels. Vredestafels zijn kort gezegd gezamenlijke maaltijden met mensen uit verschillende culturen (minstens drie culturen per tafel) waarbij wordt gepraat over de goede en de slechte dingen van het samenleven in deze multiculturele stad, waarbij verbinding wordt gezocht. Sjaak Roos was, met de zegen van de kerkenraad, daarbij betrokken toen hij nog diaken was. In ons stuk van Rotterdam is Erik Maan uit Crooswijk daar nu de trekker van. Maar voor hem en voor de Vredestafels zou het fijn zijn als iemand van onze gemeente hem daarbij zou helpen.

Een kerntaak van de diakenen is het voorbereiden en helpen uitvoeren van de Maaltijd van de Heer. Dat ging in 2021 allemaal anders dan voorheen. Alweer: corona. Het moest iedere keer nét weer iets anders gedaan worden, als het al doorgang kon vinden tenminste. De eerste Maaltijd van de Heer in 2022 staat voor de deur. We zullen ons draaiboek er maar weer eens goed en kritisch op nalezen.

Het financieel jaarverslag over 2021 ziet er mooi uit en geeft de diaconie de ruimte om waar nodig wat extra te kunnen doen. De wintercollecte bracht € 7.689 op, de helft meer dan in 2020. De opbrengst van de voorjaarscollecte lag in lijn met de vorige jaren: € 2.805. De opbrengsten van de diaconie collectes op zondag stegen in twee jaar coronatijd van gemiddeld € 244 naar € 325 per zondag. Ik vind het bijzonder dat ook in tijden dat je niet naar de kerk kon er toch zo veel geld is gegeven.

Leonard de Vos
(diaken)