Kerkenraad | 9 november 2021
10 november 2021

Helaas waren er 5 afwezigen – voornamelijk door ziekte – maar we konden toch goed vergaderen. Vooraf hielden we een sobere maaltijd met brood en soep en een korte bezinning. Vanzelfsprekend stonden we ook stil bij het overlijden van Gijs Roodhorst.

• We bespraken de financiële stukken, o.a. de begroting voor 2022 van de diaconie en het collecterooster voor 2022. Deze stukken werden goedgekeurd. De activiteitenkas wordt gecontroleerd door Peter van Hoof en een ander gemeentelid.

• We evalueerden de twee gehouden gemeenteavonden over de aanstaande fusie en de plannen rond Pro Rege. We dankten Cees Steendam voor zijn grote inzet en de duidelijke presentatie. De kerkenraad vindt het belangrijk dat er al op korte termijn gekeken wordt naar mogelijkheden voor verbetering van de akoestiek in de Hoflaankerk, waarbij rekening gehouden wordt met aanpassingen van de kerkzaal die wellicht op een later tijdstip plaats moeten vinden. Een verslag van beide avonden staat op pagina 8 in dit blad.

• We ontvingen een cadeau van de NBG en het Vlaams Bijbelgenootschap: de Nieuwe Bijbelvertaling 2021. Dit exemplaar ligt in Pro Rege. Voor de Hoflaankerk wordt er een aangeschaft. We maken ons zorgen over het invullen van de vele vacatures. We zoeken pastoraal medewerkers, ouderlingen, kerkrentmeesters, contactpersonen en leden van de Taakgroep Vorming en Toerusting. We noemden enkele namen en spraken af wie welk gemeentelid zal benaderen. Bij alle functies is te praten over de tijdsinvestering. Tot onze spijt blijkt de tijd van veel jonge gezinnen al volledig in beslag te zijn genomen door werk en gezin. Op hen kunnen we meestal geen beroep doen.

• We gaan ons inzetten om een Veilige Gemeente te worden. Dat is een gemeente waar grenzen gerespecteerd worden, bijvoorbeeld wat betreft machtsmisbruik en ongewenste aanrakingen. Op aanraden van de landelijke PKN worden uit onze gemeente twee gemeenteleden gevraagd vertrouwenspersoon te worden. Zij gaan daar een cursus voor volgen. Later zult u daar meer over horen.

• Vanwege de nieuwe coronamaatregelen verscherpen we ook in de kerken de regels. In de Nieuwsbrieven leest u daar meer over.

• De kerkenraad was blij met de tienerdienst van 31 oktober. Fijn dat er zo’n goede medewerking was van de tieners en hun leiding. We zijn ook blij met Corry Toxopeus en Elisabeth ter Hoeven die de taak van Edith Stapelkamp met de Actie Schoenendoos zo geweldig opgepakt hebben.

• Leonard de Vos riep de kerkenraadsleden en alle gemeenteleden op zich aan te melden voor het besloten gedeelte van de website als dat nog niet gebeurd is; en hij vroeg de kerkenraadsleden te kijken naar de Appostel app die in de gemeente geïntroduceerd gaat worden. De app biedt een nieuwe mogelijkheid om digitaal te collecteren. Leonard gaat ook informatie inwinnen over de kosten en de mogelijkheden van licenties met het oog op het uitzenden van muziekfilmpjes. Nu heeft YouTube al een paar keer uitzendingen van ons geblokkeerd.

• Kristel Hillebrand is in verband met het langdurig herstellen van corona voorlopig vrijgesteld van al haar taken als jeugdouderling. U zult haar dus voorlopig ook geen dienst zien doen. We leven met haar mee.

• Corry Toxopeus sloot af met een gedicht van Nel Benschop, speciaal ter nagedachtenis aan Gijs Roodhorst.

Onze volgende vergadering is op 14 december.
Jeannette Schravesande, scriba