Uit de Algemene Kerkenraad | 10 mei 2022
3 juni 2022

Op 10 mei was er weer een vergadering. De mei-vergadering is altijd gereserveerd voor de vaststellen van de jaarrekeningen van diaconie en kerk.
Rob Valkenburg, penningmeester in het College van kerkrentmeesters, was aanwezig voor het toelichten van de jaarrekening van de Hervormde Gemeente Kralingen van 2021. Er is een positief resultaat, dat met name te danken is aan de ontvangst van € 165.000 uit een legaat. Ook het resultaat van de begraafplaats (€ 120.296) draagt bij aan het positieve resultaat. Zonder die bedragen zou de kerkelijke gemeente wel een tekort hebben van circa € 30.000 en daarom zijn er echt wel maatregelen nodig om ook voor de toekomst het kerkenwerk veilig te stellen. Met dank aan Rob werd de jaarrekening vastgesteld.

De publicatie van de jaarrekening komt er nog aan, als ook de accountant zijn goedkeuring heeft gegeven.
Ook de jaarrekening van de diaconie werd vastgesteld. De penningmeester Pieter Hollebrandse lichtte de cijfers toe, er is bijna € 2.500 meer uitgegeven dan aan giften ontvangen, maar de diakenen willen vooral niet oppotten, dus dit is geheel in overeenstemming met het beleid. Aan de verschillende goede doelen is ruim € 15.000 overgemaakt. Vanaf 1 juli kunt u op de ANBI-pagina van de websites van de wijken de cijfers nog eens nalezen.

Als altijd hebben we de wetenswaardigheden uit de wijken met elkaar gedeeld en is er gesproken over de stand van zaken bij het samengaan van de gemeenten. U kunt daar elders in Caleidoscoop / op de website meer over lezen.

Henny de Vos-Koerselman,
notulist AK