Uit de Algemene Kerkenraad
20 februari 2024

Verslag van 6 februari

We bespreken wat ons te doen staat nu ondergetekende – ds. Ilse Hogeweg – binnenkort het beroep uit Capelle aan de IJssel verwacht. De procedure is als volgt:

Allereerst moet de wijkkerkenraad Protestants Kralingen een consulent aanstellen – omdat ds Marianne Bogaard als wijkpredikant verbonden is aan Protestants Kralingen, zal zij deze rol vervullen. De wijkgemeente zal zich bezinnen op verleden en toekomst en vormt zich een beeld hoe zij verder wil gaan. De wijkkerkenraad vraagt advies aan het College van Kerkrentmeesters over de financiële mogelijkheden van de aanstelling. Het College van Kerkrentmeesters vraagt daarvoor de ‘solvabiliteitsverklaring’ aan bij de classis.

In de AK worden – na en in overleg met de wijkkerkenraad – de formele beslissingen genomen over de grootte van de aanstelling. Zo is dat beschreven in de plaatselijke regeling van de AK (citaat):

De algemene kerkenraad stelt de totale omvang van de aanstellingen van predikanten en gesalarieerde medewerkers vast, op basis van het beleidsplan en de meerjarenramingen. De wijkgemeentes zijn verantwoordelijk voor het aanstellen van predikanten en gesalarieerde medewerkers, voor zover deze volledig of bijna volledig werkzaam zijn ten behoeve van de eigen wijkgemeente. Daarbij geldt als leidraad dat de verhouding tussen de  omvang van de bovengenoemde aanstellingen per wijkgemeente, voor zover deze aanstellingen niet gefinancierd zijn uit externe middelen, gebaseerd is op de verhouding tussen de levende gelden die gegenereerd worden per wijkgemeente. Onder levende gelden wordt verstaan kerkcollectes, giften en vaste vrijwillige bijdragen (actie kerkbalans).

Uit de wijkgemeenten wordt genoemd dat de kerkenraad van Hervormd Kralingen een mooie bezinningsdag heeft gehad. Protestants Kralingen heeft afscheid genomen van twee ouderlingen en drie nieuwe mogen bevestigen, reden tot dankbaarheid. De kerkrentmeesters melden dat zowel in de Hoflaankerk als op de begraafplaats met beleid en zuinig met energie is omgesprongen, we hebben € 38.000 in totaal terug ontvangen van het energiebedrijf. Verder zal Stephan Kruisman na 12 jaar ontheven worden als ouderling, en dan ook niet meer beschikbaar zijn als voorzitter van de AK. Als dank voor zijn inzet ontvangt hij het boek ‘Is het leven niet prachtig!’ van Max Velthuijs, waar zijn hele gezin plezier aan zal beleven.

ds. Ilse Hogeweg