Uit de Algemene Kerkenraad
16 april 2024

Op 8 april had de Algemene Kerkenraad een extra vergadering met als belangrijkste agendapunt: het vaststellen van het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Hoflaankerk. Nico Vonk Noordegraaf was vanuit de werkgroep herinrichting aanwezig om de plannen toe te lichten. Inmiddels heeft de werkgroep op de websites ook al een en ander uiteengezet (zie bericht van 10 april). Nico verduidelijkte de plannen. Op de gemeenteavond in februari zijn de varianten 6 en 7 besproken: naast de nieuwe corridor naar de ontmoetingsruimten naast de kerkzaal is er een optie voor een uitbouw met keuken of de optie met een extra verdieping in de Onesimuszaal. Vooralsnog worden beide opties samengevoegd en uitgewerkt. De schatting is dat dit € 2,5 miljoen gaat kosten. Het ontwerp wordt zo opgesteld dat er altijd later gekozen kan worden wat er wel en niet gerealiseerd wordt. Wat er uiteindelijk gerealiseerd kan worden hangt af van het beschikbare budget. Vanuit de middelen van de kerk was er al bijna € 1 miljoen beschikbaar, maar als het ontwerp definitief wordt, kunnen ook fondsen aangeschreven gaan worden. Verder is de verwachting dat door de verduurzaming van het gebouw er bespaard kan worden en dat mogelijk de extra ruimte ook extra verhuuropbrengsten geeft. En natuurlijk komen er acties onder de gemeenteleden.
Alles uitwerken en pas later kiezen welke onderdelen (bouwstenen in het jargon) niet worden gerealiseerd, betekent niet dat je nu geld verspilt. De extra kosten daarvoor zijn gering ten opzichte van het totale budget en voordeel is dat er doorgegaan kan worden met de uitwerking van de plannen en er niet gewacht hoeft te worden op duidelijkheid over het budget.
De AK gaat na deze toelichting en verduidelijking naar aanleiding van de nodige vragen akkoord met het definitieve ontwerp, waarin het totaal aan bouwstenen uitkomt op circa € 2,5 miljoen, maar wat ook de mogelijkheid in zich heeft een ontwerp te realiseren dat € 1 miljoen minder kost, mocht er minder geld beschikbaar komen.

Ilse Hogeweg (scriba)