Uit de Algemene Kerkenraad
14 juni 2024

Verslag van 4 juni

Op 4 juni vergaderde de Algemene Kerkenraad in een nieuwe samenstelling. Ds Marianne Bogaard en Huibert Verdoold traden als nieuwe leden toe na het vertrek van ds Ilse Hogeweg en Stephan Kruisman. Als voorzitter werd verkozen ds Roelof de Wit. Voorlopig gaat Wouter van der Bas de scriba-functie vervullen, de kerkenraad van Protestants Kralingen gaat nog overleggen over de definitieve invulling van deze functie.

Belangrijkste agendapunten dit keer zijn de vaststellingen van de jaarverslagen 2023 van de diaconie en de gemeente. De diaconieën van de hervormde en protestantse wijkgemeente leggen gezamenlijk verantwoording af. Er is € 5.519 meer uitgegeven dan ontvangen, maar dat is ook het beleid, want er is nog een behoorlijk bedrag aan eigen vermogen en fondsen (bijna € 156.000). Er is ongeveer € 52.000 aan diaconaal werk (plaatselijk en wereldwijd) besteed! Het jaarverslag ligt vanaf 14 juni een week ter inzage in de kerk (of even vragen via een van de diakenen), maar ook op de ANBI-pagina van onze gemeente kunt u na 1 juli deze stukken samengevat vinden. De diakenen helpen u graag bij vragen.

2023 was ook voor de gemeente het eerste jaar van verantwoording van de Protestantse Gemeente. De jaarrekening lag voor in de vergadering, maar de controle van de accountant was nog niet afgerond. Het tekort van de gemeente was in 2023 € 184.898, de begraafplaats had een positief resultaat van € 53.719. Er waren in 2023 nog wat dubbele lasten. Er is – mede door de verkoop van Pro Rege – een groot saldo eigen vermogen. In de komende periode zullen besluiten worden genomen over hoe verder, wat is gewenst, wat is mogelijk? Ook deze jaarrekening komt ter inzage te liggen, zodra de cijfers door de accountant zijn beoordeeld. We berichten u daar nog apart over.

De Algemene Kerkenraad stelde onder het voorbehoud van de uitkomsten van de ter inzagelegging en de controle de jaarrekeningen vast.

Verder is er gesproken over de mogelijkheden om samen een startweekend te hebben, maar dat gaat dit jaar (nog) niet lukken, omdat Hervormd Kralingen om het jaar met een weekend in België start en voor dit jaar zijn alle voorbereidingen alweer in gang gezet. Ook naar mogelijkheden om tegen gereduceerde prijs te parkeren wordt gezocht, maar dat vraagt nog wat werk. Ook de herinrichting van de Hoflaankerk kwam aan de orde, maar het is nog even weer afwachten op de volgende tekeningen van de architect.

De Algemene Kerkenraad vergadert pas 1 oktober weer, maar voor die tijd zijn er vast en zeker nieuwsberichten te lezen over de hierboven besproken onderwerpen. Houd uw nieuwsbrieven en websites in de gaten!

Henny Koerselman
(notulist Algemene Kerkenraad)