Uit de kerkenraad | 26 april 2022
1 juni 2022

Een aantal onzer was afwezig, onder meer de scriba Jeannette Schravesande, degene die normaal dit verslag opmaakt. We konden gelukkig wel weer verwelkomen Corry Toxopeus (een heel eind op weg na haar vervelende val) en Cees Steendam die succesvol de marathon van Boston had volbracht.

Wat werd er zoal besproken? We keken terug op een intensieve maar zinvolle Paasperiode. Een drietal diensten in de Stille Week als opmaat naar de triomf van Pasen. We stelden wel vast dat, mede door corona, de routine weer wat moet worden opgebouwd. Niet voor iedereen was bijvoorbeeld duidelijk dat de samenkomsten van (witte) donderdag, (goede) vrijdag en (stille) zaterdag in feite één dienst waren. De kerkenraad acht het nodig, op een andere plaats, nog eens stil te staan bij diverse liturgische momenten en gebruiken van onze gemeente. Al degenen die deze diensten mede hebben mogelijk gemaakt, en dat zijn er heel wat, van harte bedankt.

We stonden zoals gebruikelijk ook weer stil bij het proces dat we fusie zijn gaan noemen. Zowel de fusie – een aangelegenheid van Hervormd Kralingen en dito Gereformeerd – als de voorbereiding op de situatie ná de fusie waarin we, naar verwachting nog slechts beschikken over één kerkgebouw met twee ‘gebruikers’ (onze gemeente en de gemeente van Kralingen West). Gelukkig is al een aantal mensen actief bezig met planontwikkeling via de zogenaamde Werkgroep Herinrichting Hoflaankerk (zie hiervoor ook p. 6). Ook stelde de kerkenraad vast dat, los van informatie via officiële gemeenteavonden, het van het grootste belang is, dat wij allemaal nadenken én ons uitspreken over de beoogde nieuwe situatie en dan gaat het bijvoorbeeld om aanvangstijden op de zondagmorgen. Niet dat we met álle wensen en verlangens rekening kunnen houden – uiteindelijk zal het besluit een soort van compromis zijn – maar het is en moet wel een beslissing zijn, waar alle gemeenteleden over nagedacht en over gesproken hebben met elkaar! Mocht u, met andere woorden, bepaalde ideeën of wellicht zorgen hebben, houd deze dan niet voor uzelf maar spreek erover, met elkaar, maar ook met de mensen die in dit verband een extra verantwoordelijkheid hebben. Bijvoorbeeld met een lid van de kerkenraad.
Een ander thema waar we ook als gemeente aandacht aan willen geven is wat is gaan heten de Veilige Kerk. Dat is, dat weten we inmiddels wel, geen vanzelfsprekendheid. Een veilige omgeving – voor iedereen! – is een concreet punt van aandacht. In het maartnummer van Caleidoscoop hebt u hier meer over kunnen lezen.

Wat deden we nog meer. Op een vergadering van de kerkenraad gaat het over de grote zaken maar ook over een reeks van kleinere zaken die ons als gemeente vormen. Zaken die, soms kort, dan weer met wat meer woorden, besproken worden. De kerkenraad doet lang niet alles zelf, gelukkig maar, want het heeft tal van zaken als het ware ‘uitbesteed’ via taakgroepen en andere groepen van actieve gemeenteleden. Het is dan ook gebruik, dat tijdens zo’n kerkenraadsvergadering als deze, activiteiten worden ‘nagelopen’. Als het gaat om de taakgroep Pastoraat constateerde de kerkenraad dat de actie ‘paastasjes’ (er werden totaal 250 tasjes gevuld en weggebracht), een geweldige prestatie is waaraan velen hebben bijgedragen. En buitengewoon goed is verlopen en zeer gewaardeerd werd. Zo hebben we ook een taakgroep Eredienst en vanuit deze taakgroep worden ook allerlei initiatieven genomen dan wel bewaakt, denk aan het streamen van die diensten. We hebben kinder- en jeugdwerk. Kortom allerlei activiteiten waarover u telkens ook in Caleidoscoop en op de website kunt lezen (dan wel in de Nieuwsbrief). Er gebeurt veel binnen onze gemeente en er is veel om dankbaar voor te zijn.

Laurens van der Ziel
Voorzitter