Vanuit de kerkenraad van 13 februari 2024
22 februari 2024

De kerkenraad kwam 13 februari voor het eerst in nieuwe samenstelling bijeen. Bijna iedereen was er. Alleen Irene Jonker en scriba Jeannette Schravesande waren verhinderd. De scriba is op familiebezoek in het verre oosten.

Vóór de vergadering

Voorafgaand aan de vergadering wordt met gebak afscheid genomen van vertrekkend ouderling-voorzitter Laurens van der Ziel en van jeugdouderling Kristel Hillebrand-van der Want. Ds Ilse Hogeweg spreekt beiden toe en ze krijgen ieder een boek dat zorgvuldig voor hen persoonlijk is uitgekozen.

Laurens van der Ziel houdt een toespraak waarbij hij de start van zijn voorzitterschap precies op het moment dat de corona crisis uitbreekt in herinnering roept. Een veelbewogen periode waarbij de vergaderingen opeens digitaal moesten, beslissingen heel snel genomen moesten worden en het zoeken was naar een goede rolverdeling tussen kerkenraad en het moderamen van de kerkenraad. 

Daarna verlaten Laurens en Kristel de kerkenraadskamer en Annie van Hoof-Matthijsse opent de vergadering met gebed. Ze heet de nieuwe kerkenraadsleden welkom.

Nieuwe kerkenraad en moderamen

Hennie van der Linden wordt door de kerkenraad bij acclamatie tot voorzitter verkozen, ds Marianne Bogaard tot assessor (vice-voorzitter),  Martin de Lange wordt jeugdouderling en Irene Jonker wordt het contact tussen kerkenraad en taakgroep Eredienst.

Hennie neemt nu de voorzittershamer over van Annie en leidt de rest van de vergadering.

De samenstelling van het moderamen wordt bepaald: Hennie van der Linden (voorzitter), Marianne Bogaard (vice-voorzitter), Jeannette Schravesande (secretaris) en Jeanette Doorduijn (lid).

De afvaardiging naar de Algemene Kerkenraad zal bestaan uit Wouter van der Bas, Jeannette Schravesande, Rob Valkenburg en Marianne Bogaard (in plaats van Ilse Hogeweg).

Ledenadministratie en financiële administratie

De situatie rond de ledenadministratie en de financiële administratie wordt besproken met kerkrentmeester Rob Valkenburg. Zoals bekend is Marina Mekking van het kerkelijk bureau met pensioen gegaan. Voor een groot deel van het werk dat ze voor de begraafplaats deed, is een medewerker gevonden. Maar voor een deel van het financiële werk voor de begraafplaats, en voor al het financiële werk ten behoeve van de kerk, alsmede voor al het werk aan de ledenadministratie van de kerk, wordt weloverwogen nog met tijdelijke oplossingen gewerkt. De kerkrentmeesters hopen dat ze door deze time-out de gelegenheid hebben om beter inzicht te krijgen in wat er precies nodig is, hoe een professionele kracht het beste kan worden ingezet (en voor hoeveel uren) en wat er precies door vrijwilligers kan worden gedaan. Inmiddels hebben de kerkrentmeesters wel iemand op het oog die de taken van de ledenadministrateur van de Protestantse wijk wil overnemen.

Veilige kerk

Het is al een tijdje bekend dat Elisabeth ter Hoeven en Jan van Hulst vertrouwenspersonen worden in onze gemeente. Hun namen en contactgegevens kunnen pas op de website worden gepubliceerd, nadat zij in een dienst aan de gemeente zijn voorgesteld. Er wordt aan gewerkt.

Vertrek ds Ilse Hogeweg

Sinds enige tijd weten we dat ds Ilse Hogeweg een beroep zal krijgen uit Capelle aan den IJssel. In de komende weken wordt een datum voor haar afscheid bepaald. Ds Marianne Bogaard wordt consulent. Ilse stelt een lijstje op van zaken die ze zelf nog kan afronden en van zaken waarvoor een vervanger moet worden gevonden. Ook het takenlijstje van Marianne zal enigszins veranderen.

Een volgende keer zal de kerkenraad praten over de begroting en de meerjarenbegroting die wijzigen door het vertrek van Ilse. Dan maken we ook een begin met het gesprek hoe we als gemeente verder willen gaan. Zo snel mogelijk alle stappen zetten om te kunnen overgaan tot beroepingswerk? Of eerst een interim predikant om rustig uit te zoeken wat ons nu het beste past? Er komen verschillende scenario’s op tafel te liggen.

Uit de diaconie

Er komt ook dit jaar weer geen Paasgroetenactie voor gevangenen. Deze actie is bij ons jarenlang gevoerd in de 40-dagentijd, maar de PKN heeft de organisatie van de actie sterk gewijzigd, en je moet hem al uitvoeren voordat de 40-dagentijd goed en wel is begonnen. Onze diaconie is er om die reden mee gestopt.

De diaconie heeft geïnformeerd of ze nog een tweede keer financieel kon bijspringen bij de afgebrande Bethelkerk in Overschie, maar Samen010 bericht dat dat niet meer nodig is.

Lichtkrant en ander nieuws

Erik-Jan heeft een plan voor een lichtkrant aan de buitenkant van de kerk om aan de buitenwereld te kunnen vertellen wat er binnen gebeurt, en wanneer dat dan gebeurt. Hij zorgt dat dat plan in de Algemene Kerkenraad komt.

De taakgroep Eredienst heeft een nieuwe Paaskaars gekozen en Annie heeft die inmiddels besteld. Ook de huispaaskaarsen zijn besteld.

Het is de bedoeling dat in de 11.00 uur dienst op Palmzondag het kindje van Merlijn en Maarten Mol-Van Hoof wordt gedoopt. Omdat een deel van de familie van ver moet reizen zal er deze keer ook ná de dienst koffiedrinken zijn.

Mogelijk komt er op Palmzondag ook weer een grote groep mensen uit Pniël naar de kerkdienst, vertelt Wouter van der Bas.

Op zondag 19 mei, Pinksterzondag, zal de openbare belijdenis plaatsvinden van Dominique de Nikkels van der Veen en Hugo ter Hoeven.

Corry Toxopeus sluit de vergadering met het lezen van een gebed van ds Bert Davelaar van Rotterdam Zuid uit het nieuwe 40-dagenboekje.

Leonard de Vos