Troost

Op donderdagavond 10 maart kwam een klein groepje kerkgangers naar de Hoflaankerk om te praten over het boek TROOST van Michael Ignatieff.

In de Caleidoscoop van februari kon u daar de inleiding lezen. Ignatieff schreef een reeks van portretten van vele grote mannen en twee vrouwen door de eeuwen heen, die zich staande moesten houden in het leed van hun tijd en van hun leven. Zij hebben ons hun dagboeken, hun woorden, hun kunst en filosofie nagelaten, die ook ons moed kunnen geven in moeilijke tijden. Hij schrijft over de moed en de troost van onder andere Paulus, van Cicero, keizer Marcus Aurelius, Dante, Karl Marx, Abraham Lincoln, Gustav Mahler, Anna Achmatova, Albert Camus en als laatste Cicely Saunders, die het eerste hospice begon. Van al deze mensen geeft Ignatieff een portret, hij beschrijft hun leven en wat zij te verduren kregen.

Het boek van Michael Ignatieff kan ons op het spoor zetten van belangrijke vragen. Wat is troost voor ons? Troost kan allerlei vormen aannemen: een arm om je heen, een kop thee, een belangstellende vraag, de schoonheid van de natuur, de schoonheid van kunst. Wat is troost voor ons in geloof? Hoe zouden wij dat voor onszelf verwoorden? Ignatieff vindt troost in de psalmen als ongelovige. Hoe lezen we als gelovige zijn woorden?

Die avond hebben we ons beperkt tot de troost van Paulus, en van Cicero.

Paulus heeft zijn hele leven gewacht op de wederkomst van de Messias. Maar aan het eind van zijn leven wist Paulus dat de Messias niet tijdens zijn leven zou komen. Hij wist dat hij tot het uiterste van zijn kunnen moest dienen en dat het bewijs van wat hij bereikt had lag in de liefde van hen die hij op het punt stond achter te laten. In hun liefde, echt, intens en blijvend, had hij de enge aanwijzing gekregen die de mens ooit zal krijgen over hoe de liefde van God zou kunnen zijn:

Ons rest geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de grootste daarvan is de liefde.

Marcus Tullius Cicero was een gezaghebbende Romeinse politicus van de laat-Romeinse Republiek. In die tijd gold de regel dat mannen vooral hun controle niet moesten verliezen bij verdriet. Als een man zijn reacties op verlies onder controle kon houden, zou hij troost vinden in het respect en de bewondering van zijn medemannen. Cicero was trots op zijn beheersing van deze stoïsche code en zag zichzelf graag als een vertroostingsfilosoof. Zijn boek Consolatio is verloren gegaan, maar zijn werk Tusculanae disputationes ( gesprekken in Tusculum) is bewaard gebleven en dat vormt een briljante dialoog over het stoïsche credo. Maar toen zijn geliefde dochter onverwacht overleed was het voor hem heel moeilijk om getroost te worden. Niet voor het eerst moesten woorden het afleggen tegen de pijn van het leven en bleken filosofische geschriften over lijden niet in staat om de man die ze had geschreven verlichting te geven!

Maar natuurlijk ging het die avond ook over onze eigen vormen van troost die we zelf ervaren hebben in ons leven.

Op 31 maart is er weer een gesprek over dit boek gepland in de Hoflaankerk om 20.00 uur met gespreksleider Ilse Hogeweg. We lezen hoofdstuk 13 (De roeping – de protestantse ethiek van Max Weber) en hoofdstuk 15 (Leven onder genade- La Peste van Albert Camus). Samen 33 bladzijden voor wie niet het hele boek kan lezen. Kom er bij donderdag 31 maart 20.00 uur in de Hoflaankerk.

Hennie van der Linden

Dienst van bevestiging en ontheffing op 20 februari 2022

Wat was dat lang geleden: bijna de hele kerkenraad bijeen in de consistorie van de Hoflaankerk, voorafgaand aan een feestelijke dienst. Cees Steendam, als tweede ouderling, sprak een mooi dankgebed uit en in de kerkzaal verwelkomde Laurens van der Ziel, als eerste ouderling en voorzitter, ons allen in een dienst met meer mensen dan dat we in lange tijd in de kerk hadden gezien. Ook hij sprak grote dankbaarheid uit. Zoals gebruikelijk bij dit soort diensten waren beide predikanten actief in de dienst. Er werden drie ouderlingen bevestigd d.m.v. handoplegging en het geven van het ja woord. Ook beloofden zij geheimhouding voor de rest van hun leven t.a.v. zaken die hen door gemeenteleden worden toevertrouwd. Hun namen zijn: Christine van Roekel, Bart Reinders en Erik-Jan Teunissen. Er werd afscheid genomen van Marjan de Visser als contactpersoon en van Joke van Heijst als ouderling. Terwijl de bijna voltallige kerkenraad op het liturgisch centrum stond, werden zij met mooie woorden bedankt voor hun grote inzet. Alle vijf kregen ze een mooie bos bloemen. Het was heel fijn dat er weer koffie gedronken kon worden in de kerk.

Jeannette Schravesande

Algemene Kerkenraad | 16 november 2021

De novembervergadering van de Algemene kerkenraad wordt altijd gebruikt voor het vaststellen van de begrotingen van 2022. Rob Valkenburg was vanuit het College van kerkrentmeesters aanwezig om de begroting van de kerkelijke gemeente en de begraafplaats toe te lichten. Er wordt rekening gehouden met een lichte stijging van de kosten en voorzichtigheidshalve met iets mindere opbrengsten. Dat leidt tot een tekort van € 47.700, de kerkelijke gemeente komt uit op een tekort van € 103.300, voor de begraafplaats is een positief resultaat begroot van € 55.600. Er is voldoende vermogen om dit tekort op te vangen. Afgelopen jaren waren de resultaten wel positief door extra ontvangsten uit legaten en giften.

De begroting van de diaconie laat een gering tekort zien (€ 5.675), maar dat is een bewuste keuze om het vermogen niet verder te laten groeien, maar juist meer te doneren, dan aan gelden wordt ontvangen.

Verder werd er verslag gedaan van de drie gemeenteavonden: die van de Gereformeerde gemeenteleden, van Protestants Kralingen en van Kralingen West. De leden van de Algemene kerkenraad constateren dat er nog verschillende verwachtingen leven over de toekomst. Er is ook veel onzekerheid. We spreken de hoop uit dat er straks twee wijken kunnen zijn, die elkaar in vertrouwen de ruimte bieden. De ­fusiewerkgroep gaat met de besprekingen verder.

Tot slot maken we – hoewel de coronamaatregelen weer tot allerlei beperkingen leiden – vol verwachting afspraken over de kerstnachtdienst en stellen we ook met genoegen vast dat we volgend jaar in dezelfde samenstelling door kunnen gaan. Tot volgend jaar!

Henny de Vos-Koerselman,
notulist AK

Kerkenraad | 9 november 2021

Helaas waren er 5 afwezigen – voornamelijk door ziekte – maar we konden toch goed vergaderen. Vooraf hielden we een sobere maaltijd met brood en soep en een korte bezinning. Vanzelfsprekend stonden we ook stil bij het overlijden van Gijs Roodhorst.

• We bespraken de financiële stukken, o.a. de begroting voor 2022 van de diaconie en het collecterooster voor 2022. Deze stukken werden goedgekeurd. De activiteitenkas wordt gecontroleerd door Peter van Hoof en een ander gemeentelid.

• We evalueerden de twee gehouden gemeenteavonden over de aanstaande fusie en de plannen rond Pro Rege. We dankten Cees Steendam voor zijn grote inzet en de duidelijke presentatie. De kerkenraad vindt het belangrijk dat er al op korte termijn gekeken wordt naar mogelijkheden voor verbetering van de akoestiek in de Hoflaankerk, waarbij rekening gehouden wordt met aanpassingen van de kerkzaal die wellicht op een later tijdstip plaats moeten vinden. Een verslag van beide avonden staat op pagina 8 in dit blad.

• We ontvingen een cadeau van de NBG en het Vlaams Bijbelgenootschap: de Nieuwe Bijbelvertaling 2021. Dit exemplaar ligt in Pro Rege. Voor de Hoflaankerk wordt er een aangeschaft. We maken ons zorgen over het invullen van de vele vacatures. We zoeken pastoraal medewerkers, ouderlingen, kerkrentmeesters, contactpersonen en leden van de Taakgroep Vorming en Toerusting. We noemden enkele namen en spraken af wie welk gemeentelid zal benaderen. Bij alle functies is te praten over de tijdsinvestering. Tot onze spijt blijkt de tijd van veel jonge gezinnen al volledig in beslag te zijn genomen door werk en gezin. Op hen kunnen we meestal geen beroep doen.

• We gaan ons inzetten om een Veilige Gemeente te worden. Dat is een gemeente waar grenzen gerespecteerd worden, bijvoorbeeld wat betreft machtsmisbruik en ongewenste aanrakingen. Op aanraden van de landelijke PKN worden uit onze gemeente twee gemeenteleden gevraagd vertrouwenspersoon te worden. Zij gaan daar een cursus voor volgen. Later zult u daar meer over horen.

• Vanwege de nieuwe coronamaatregelen verscherpen we ook in de kerken de regels. In de Nieuwsbrieven leest u daar meer over.

• De kerkenraad was blij met de tienerdienst van 31 oktober. Fijn dat er zo’n goede medewerking was van de tieners en hun leiding. We zijn ook blij met Corry Toxopeus en Elisabeth ter Hoeven die de taak van Edith Stapelkamp met de Actie Schoenendoos zo geweldig opgepakt hebben.

• Leonard de Vos riep de kerkenraadsleden en alle gemeenteleden op zich aan te melden voor het besloten gedeelte van de website als dat nog niet gebeurd is; en hij vroeg de kerkenraadsleden te kijken naar de Appostel app die in de gemeente geïntroduceerd gaat worden. De app biedt een nieuwe mogelijkheid om digitaal te collecteren. Leonard gaat ook informatie inwinnen over de kosten en de mogelijkheden van licenties met het oog op het uitzenden van muziekfilmpjes. Nu heeft YouTube al een paar keer uitzendingen van ons geblokkeerd.

• Kristel Hillebrand is in verband met het langdurig herstellen van corona voorlopig vrijgesteld van al haar taken als jeugdouderling. U zult haar dus voorlopig ook geen dienst zien doen. We leven met haar mee.

• Corry Toxopeus sloot af met een gedicht van Nel Benschop, speciaal ter nagedachtenis aan Gijs Roodhorst.

Onze volgende vergadering is op 14 december.
Jeannette Schravesande, scriba