Plaatselijke regeling

Plaatselijke regeling van de protestantse wijkgemeente


Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de
protestantse wijkgemeente Protestants Kralingen van de Protestantse gemeente Kralingen te Rotterdam  

INHOUD

 1. Samenstelling van de wijkkerkenraad
  • Aantal ambtsdragers
  • Samenstelling taakgroepen
 1. Verkiezingen

2.1.   Verkiezing van ambtsdragers algemeen

2.1.1. Stemrecht en verkiesbaarheid

2.1.2. Regels voor het stemmen

2.1.3. Stemmen bij volmacht

2.2.  Verkiezing van ouderlingen en diakenen

2.2.1 Verkiezingsmaand

2.2.2. Uitnodiging voor aanbevelingen en voor stemmen

2.2.3. Verkiezingsvorm

2.3. Verkiezing van predikanten

2.3.1. Verkiezing door de kerkenraad

 1. De werkwijze van de kerkenraad

3.1. Aantal vergaderingen

3.2. Bijeenroepen van de vergadering

3.3. Verslaggeving

3.4. Openbaarmaking besluiten

3.5. Verkiezing moderamen

3.6. Jaargesprekken

3.7. Toelating toehoorders tot de vergadering

3.8. Archiefbeheer

3.9. Taak en bevoegdheid Algemene Kerkenraad (AK)

 1. Besluitvorming – ordinantietekst

 2. De kerkdiensten

5.1. Plaats en aantal kerkdiensten

5.2. Beantwoording doopvragen

5.3. Deelname aan het avondmaal

5.4. Levensverbintenissen

 1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden

6.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk

6.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal

6.2.1. Omvang wijkraad van diakenen

6.2.2. Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester

6.2.3. Plaatsvervangers

6.2.4. De administratie

6.2.5. De bevoegdheden van de penningmeester

6.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begroting en jaarrekeningen

 1. Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling – ordinantieteksten

 

Vaststelling
Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de wijkkerkenraad op 18 april 2023 en is vanaf 11 april 2023 geldig.

Opmerking:
Ordinantieteksten spreken dikwijls van kerkenraden ook als daarmee wijkkerkenraden worden bedoeld. In de tekst van dit model wordt wel consequent de term wijkkerkenraad gebruikt.

 

 1. SAMENSTELLING VAN DE WIJKKERKENRAAD

1.1. Aantal ambtsdragers

De wijkkerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:

 

 

Invullen:

verplicht minimum

(Ord. 4-6-3)

predikant

2

1

ouderlingen

5

2

ouderlingen-kerkrentmeester

2

1

diakenen

5

2

predikant met een bijzondere opdracht

0

0

 

 

 

Totaal

14

6

 

1.2. Samenstelling taakgroepen

 Ord. 4-9-2 zegt dat een taakgroep bestaat uit

– een of meer ambtsdragers en

– een aantal andere leden van de wijkgemeente.

 

De wijkkerkenraad heeft tot taak:

– de instelling van taakgroepen en de benoeming van hun leden

– het vaststellen van de instructies van de taakgroepen

– verantwoording vragen aan de taakgroepen.

 

 1. VERKIEZINGEN

 

2.1. Verkiezing van ambtsdragers algemeen

 

2.1.1. Stemrecht en verkiesbaarheid

De belijdende leden van de wijkgemeente zijn stemgerechtigd en verkiesbaar.

Ter keuze:

 

 

Stemgerechtigd

Verkiesbaar

Doopleden van de gemeente vanaf 18 jaar

 

Ja

 

Ja

Niet-gedoopte kinderen

nee

nee

Gastleden (belijdend)

Ja

Ja

Gastleden (dooplid)

vanaf 18 jaar

Ja

nee

Vrienden (belijdend lid van een gemeente binnen PKN

Ja

Ja

Vrienden (dooplid van een gemeente binnen PKN vanaf 18 jaar)

Ja

nee

Overige vrienden, geen lid van een kerk

Ja

nee

 

2.1.2. Regels voor het stemmen

Stemming geschiedt volgens de algemene regels voor besluitvorming zoals neergelegd in Ord. 3-6. Daar staat onder meer:    

De gemeente wordt uitgenodigd om per ambt aanbevelingen te doen.

Verkiezing door de stemgerechtigden van de gemeente vindt alleen plaats als er voor een vacature meer kandidaten zijn; in andere gevallen wordt de kandidaat verkozen verklaard.

Nadat degenen die verkozen zijn hun roeping hebben aanvaard, maakt de kerkenraad hun namen aan de gemeente bekend om haar goedkeuring te verkrijgen met het oog op hun bevestiging respectievelijk verbintenis.

Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van een gekozene kunnen worden ingebracht door stemgerechtigden en dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.

 

2.1.3. Stemmen bij volmacht

Er kan bij volmacht worden gestemd, maar niemand mag meer dan twee gevolmachtigde stemmen uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden kunnen gevolmachtigde stemmen uitbrengen.

De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van te voren aan de kerkenraad getoond.

 

2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen

 

2.2.1. Verkiezingsmaand

De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt jaarlijks plaats in januari.

 

2.2.2. Uitnodiging voor aanbevelingen en voor stemmen

De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ord. 3-6-2, wordt ten minste voor 1 november door de wijkkerkenraad gedaan.

De uitnodiging om te stemmen wordt ten minste twee weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de wijkkerkenraad gedaan.

 

2.2.3. Verkiezingsvorm

Ouderlingen en diakenen worden gekozen door middel van een stembusverkiezing indien er meerdere kandidaten zijn.

 

2.3. Verkiezing van predikanten

 

2.3.1. Verkiezing door de kerkenraad, keuzemogelijkheid

In afwijking van het bepaalde in Ord. 3-4-6 worden predikanten verkozen door de wijkkerkenraad maar niet dan nadat de gemeente is geïnformeerd en gehoord over de voorgestelde kandidaat.

 

 1. DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD

 

3.1. Aantal vergaderingen

De wijkkerkenraad vergadert in de regel acht maal per jaar.

 

3.2. Bijeenroepen van de vergadering

De vergaderingen van de wijkkerkenraad worden ten minste vier dagen van te voren bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen (de agenda).

 

3.3. Verslaggeving

Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering door de wijkkerkenraad wordt vastgesteld.

 

3.4. Openbaarmaking besluiten

Niet-vertrouwelijke besluiten, genomen in de vergadering van de wijkkerkenraad, worden hetzij schriftelijk via het voor leden toegankelijke deel van de website, hetzij door een mondelinge mededeling, binnen een redelijke termijn aan de gemeente bekend gemaakt.

 

3.5. Verkiezing moderamen

De verkiezing van het moderamen (Ord. 4-8-2) geschiedt eens per jaar in de eerste vergadering volgend op de dienst van bevestiging van de ambtsdragers.

 

3.6. Jaargesprekken

De jaargesprekken met de predikant worden gehouden door twee door de kerkenraad aan te wijzen personen in de zomermaanden.

 

3.7. Toelating toehoorders tot de vergaderingen

Tot de vergaderingen van de wijkkerkenraad worden wijkgemeenteleden, vrienden en andere belangstellenden als toehoorder toegelaten, tenzij de wijkkerkenraad besluit een zaak in beslotenheid te behandelen. Toehoorders wordt gevraagd zich aan te melden bij de scriba.

 

3.8. Archiefbeheer

Het lopend archief van de wijkkerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit hoofde van Ord. 11-2-7 sub g.

 

3.9. Taak en bevoegdheid Algemene Kerkenraad (AK)

In overleg met de wijkkerkenraden is door de AK met inachtneming van het bepaalde in Ord. 4-7-2 vastgesteld dat het de taak en bevoegdheid van de AK is de volgende zaken te regelen:

 • het overleg met de wijkkerkenraden over de taak en de samenwerking van de delen in het geheel van de gemeente en de uitvoering van het werk dat in dat overleg aan de algemene kerkenraad wordt toevertrouwd;
 • het treffen van voorzieningen ten behoeve van de gemeente in haar geheel, waar dat nodig is om recht te doen aan de binnen de gemeente voorkomende kerkelijke verscheidenheid;
 • de vermogensrechtelijke aangelegenheden, voor zover bepaalde aangelegenheden niet worden toevertrouwd aan de wijkkerkenraden;

datgene wat te maken heeft met de rechtspositie van de predikanten en de gesalarieerde medewerkers.

 

 1. BESLUITVORMING: ORDINANTIETEKST

 

Ord. 4, art. 5 | Besluitvorming

 1. In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk in eensgezindheid genomen.

Blijkt eensgezindheid niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen.

 1. Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt gevraagd. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is het voorstel verworpen.
 2. Stemming over personen geschiedt schriftelijk.

Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, kan mondeling worden gestemd als niemand van de aanwezige leden tegen mondelinge stemming bezwaar maakt.

Indien één kandidaat wordt voorgesteld en de stemmen staken, vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is de kandidaat niet verkozen.

Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden.

Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden.

Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het lot.

 1. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal leden zoals dit voor het kerkelijk lichaam is vastgesteld, met een minimum van drie leden, ter vergadering aanwezig is

Wanneer in een vergadering het quorum niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op die vergadering ingediend voorstel een besluit worden genomen op een volgende vergadering die ten minste twee weken later wordt gehouden, ook wanneer dan het quorum niet aanwezig is, mits ten minste drie leden aanwezig zijn.

 

 1. DE KERKDIENSTEN

 

5.1. Plaats en aantal kerkdiensten

De wekelijkse kerkdiensten van de wijkgemeente worden volgens een door de wijkkerkenraad vastgesteld rooster gehouden in de Hoflaankerk.

 

5.2. Beantwoording doopvragen

Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de doopvragen beantwoorden.

 

5.3. Deelname aan het avondmaal

Tot de deelname aan het avondmaal worden zowel belijdende leden als doopleden toegelaten.

 

5.4. Levensverbintenissen

In aanvulling op Ordinantie 5-3 en 5-4

Alle levensverbintenissen van twee personen die naar de burgerlijke wet tot stand gekomen zijn, kunnen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht in een kerkdienst te midden van de gemeente worden gezegend. Ten minste een van de betrokkenen dient lid van de wijkgemeente te zijn. Andere relaties die niet naar de burgerlijke wet tot stand zijn gekomen kunnen ook een zegen ontvangen. Belangrijke momenten in de relatie van een koppel kunnen ook een zegen ontvangen. In overleg met de predikant zal hier een geschikte vorm en moment voor worden gezocht.

   

 1. DE VERMOGENSRECHTELIJK AANGELEGENHEDEN

 

6.1 De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk

 

De kerkrentmeesters van de wijkgemeente maken allen deel uit van het college van kerkrentmeesters; er is geen wijkraad van kerkrentmeesters.

 

6.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal

 

6.2.1. Omvang wijkraad van diakenen

De wijkraad van diakenen bestaat uit 5 leden die ambtsdrager zijn. Daarnaast kunnen diaconaal rentmeesters deel uitmaken van de wijkraad.

 

6.2.2. Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester

De verkiezing van de voorzitter, secretaris en penningmeester geschiedt eens per jaar in januari.

 

6.2.3. Plaatsvervangers

In de vergadering, genoemd in art. 6.2.2., worden de plaatsvervangers van de voorzitter en secretaris aangewezen.

 

6.2.4. De administratie

De wijkraad van diakenen wijst een administrateur aan. Deze administrateur kan ook een diaken zijn. De administrateur woont de vergaderingen van de wijkraad bij en heeft daar een adviserende stem. Op hem/haar is het bepaalde in Ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing.

 

6.2.5. De bevoegdheden van de penningmeester

De wijkraad van diakenen wijst uit zijn midden een wijkpenningmeester aan.

De wijkpenningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de wijkgemeente ten laste van de diaconale wijkkas, met inachtneming van het door het college van diakenen en de algemene kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting.

 

Opmerking: De bepalingen in 6.2.4. en 6.2.5. veronderstellen dat de regeling werkwijze diaconie die volgens de plaatselijke regeling van de gemeente moet worden opgesteld ruimte biedt voor deze bepalingen.

 

6.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begroting en jaarrekeningen

 

6.3.1. Rol wijkkerkenraad bij begroting

Vóór 1 oktober maakt de wijkkerkenraad na overleg met het college van kerkrentmeesters de wensen en aandachtspunten van de wijkgemeenten voor de begroting voor het komende jaar kenbaar  aan de algemene kerkenraad, met afschrift aan het college van kerkrentmeesters c.q. diakenen. Voor 1 oktober dient de wijkkerkenraad na overleg met diakenen de door hen vastgestelde diaconale wijkbegroting in, met afschrift aan de wijkraad van diakenen.

 

6.3.2. Rol wijkkerkenraad bij jaarrekening

Vóór 1 april maakt de wijkkerkenraad na overleg met het college van kerkrentmeesters de aandachtspunten van de wijkgemeenten voor de jaarrekening over het afgelopen jaar kenbaar aan de algemene kerkenraad, met afschrift aan het college van kerkrentmeesters. Voor 1 april dient de wijkkerkenraad na overleg met de wijkraad van diakenen de door hen vastgestelde diaconale wijkjaarrekening in.

 

 1. VASTSTELLING EN WIJZIGING VAN DE PLAATSELIJKE REGELEING

 

Ordinantieteksten

 

Ordinantie 4-8-5

De kerkenraad maakt een plaatselijke regeling met daarin regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente, na overleg met de organen van de gemeente op wie de regeling betrekking heeft.

Deze plaatselijke regeling bevat ten minste:

– de regeling voor de verkiezing van ambtsdragers;

– de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad;

– de regeling voor het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente;

en voor zover van toepassing

– de regeling van de verdeling van taken tussen algemene kerkenraad en wijkkerkenraad;

– de regeling van de verdeling van taken tussen de kerkenraad en de kleine kerkenraad;

– de regeling van taken en bevoegdheden van werkgroepen.

Deze regelingen worden na vaststelling of wijziging ter kennisneming toegezonden aan het

breed moderamen van de classicale vergadering en in geval van een evangelisch-lutherse

gemeente tevens aan de evangelisch-lutherse synodale commissie.

 

 

Ordinantie 4-8-9

De kerkenraad neemt geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in de gemeente ten aanzien van

– het toelaten van doopleden tot het avondmaal

– het zegenen van andere levensverbintenissen dan een huwelijk van man en vrouw

dan na beraad in de gemeente.

De kerkenraad neemt in ieder geval geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in de gemeente ten aanzien van:

– het beantwoorden van de doopvragen door doopleden;

– het verlenen van stemrecht aan anderen dan belijdende leden;

– de wijze van de verkiezing van ambtsdragers;

en ter zake van:

– de aanduiding en de naam van de gemeente;

– het voortbestaan van de gemeente;

– het aangaan van een samenwerkingsverband met een andere gemeente;

– de plaats van samenkomst van de gemeente;

– het verwerven, ingrijpend verbouwen, afbreken, verkopen of op andere wijze vervreemden van een kerkgebouw;

– de plaatselijke regeling als bedoeld in artikel 8-5;

dan nadat de leden van de gemeente in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken.

 

 

Ondertekening

 

Aldus te Rotterdam vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van de wijkgemeente Protestants Kralingen van de Protestantse gemeente te Rotterdam Kralingen

d.d. 18 april 2023

 

 …………………………, preses
(getekend door de preses: Laurens van der Ziel)

  

…………………………, scriba
(getekend door de scriba: Jeannette Schravesande)

 

 

Bijlagen

Rooster van aftreden ambtsdragers (bij § 2.2.)

Hier kan bijvoorbeeld geregeld worden dat elk jaar een een vierde van de ambtsdragers aftreedt of dat elke 2 jaar de helft aftreedt.

 

Diaconale regeling