Uit de Algemene Kerkenraad

Verslag van 6 februari

We bespreken wat ons te doen staat nu ondergetekende – ds. Ilse Hogeweg – binnenkort het beroep uit Capelle aan de IJssel verwacht. De procedure is als volgt:

Allereerst moet de wijkkerkenraad Protestants Kralingen een consulent aanstellen – omdat ds Marianne Bogaard als wijkpredikant verbonden is aan Protestants Kralingen, zal zij deze rol vervullen. De wijkgemeente zal zich bezinnen op verleden en toekomst en vormt zich een beeld hoe zij verder wil gaan. De wijkkerkenraad vraagt advies aan het College van Kerkrentmeesters over de financiële mogelijkheden van de aanstelling. Het College van Kerkrentmeesters vraagt daarvoor de ‘solvabiliteitsverklaring’ aan bij de classis.

In de AK worden – na en in overleg met de wijkkerkenraad – de formele beslissingen genomen over de grootte van de aanstelling. Zo is dat beschreven in de plaatselijke regeling van de AK (citaat):

De algemene kerkenraad stelt de totale omvang van de aanstellingen van predikanten en gesalarieerde medewerkers vast, op basis van het beleidsplan en de meerjarenramingen. De wijkgemeentes zijn verantwoordelijk voor het aanstellen van predikanten en gesalarieerde medewerkers, voor zover deze volledig of bijna volledig werkzaam zijn ten behoeve van de eigen wijkgemeente. Daarbij geldt als leidraad dat de verhouding tussen de  omvang van de bovengenoemde aanstellingen per wijkgemeente, voor zover deze aanstellingen niet gefinancierd zijn uit externe middelen, gebaseerd is op de verhouding tussen de levende gelden die gegenereerd worden per wijkgemeente. Onder levende gelden wordt verstaan kerkcollectes, giften en vaste vrijwillige bijdragen (actie kerkbalans).

Uit de wijkgemeenten wordt genoemd dat de kerkenraad van Hervormd Kralingen een mooie bezinningsdag heeft gehad. Protestants Kralingen heeft afscheid genomen van twee ouderlingen en drie nieuwe mogen bevestigen, reden tot dankbaarheid. De kerkrentmeesters melden dat zowel in de Hoflaankerk als op de begraafplaats met beleid en zuinig met energie is omgesprongen, we hebben € 38.000 in totaal terug ontvangen van het energiebedrijf. Verder zal Stephan Kruisman na 12 jaar ontheven worden als ouderling, en dan ook niet meer beschikbaar zijn als voorzitter van de AK. Als dank voor zijn inzet ontvangt hij het boek ‘Is het leven niet prachtig!’ van Max Velthuijs, waar zijn hele gezin plezier aan zal beleven.

ds. Ilse Hogeweg

Uit de Algemene Kerkenraad

Vergadering van 21 november

De Algemene Kerkenraad (AK) vergaderde 21 november. Op de agenda stond de aanstelling en kennismaking met onze vertrouwenspersonen. Ook in de kerk is het heel belangrijk dat iedereen zich veilig voelt. Daarom is er landelijk het project Veilige kerk gestart met als doel het grensoverschrijdend gedrag binnen de kerk en huiselijk geweld te (h)erkennen , voorkomen en aan te pakken. De beide wijkgemeenten hebben Elisabeth ter Hoeven en Jan van Hulst bereid gevonden vertrouwenspersoon te worden in onze gemeente. Binnenkort zullen zij zich verder bekend maken in de gemeente en op de websites.  

En dan komt er binnenkort ook een gemeenteavond over de herinrichting. In de AK wordt dat natuurlijk besproken. De AK stemde vooralsnog in met een budget van € 969.500 voor de herinrichting van de kerk, maar daar hoort ook de verduurzaming bij. We gaan er op de gemeenteavond vast veel meer over horen.

Er zijn maar een paar reacties gekomen op de vraag of het goed gaat met het koffiedrinken. De inrichting van de kerkzaal en de Onesimuszaal vragen nog wat aandacht, maar we zien vooral veel ontmoetingen en een gezellige sfeer. Er is de wens soms ook alleen met de eigen wijkgemeente samen te zijn, en dat is iets wat natuurlijk ook kan na een late dienst, maar ook om 11 uur na de vroege dienst hoeft u niet meteen weg te gaan. Rustig napraten in de Onesimuszaal en een kerkdienst in de kerkzaal kunnen samengaan.

De begroting van de diaconie werd goedgekeurd. Het is een begroting waarin de afzonderlijke begrotingen van Hervormd Kralingen en Protestants Kralingen zijn samengevoegd. Elke wijkgemeente staat verder voor zijn eigen doelen en beleid. In de praktijk blijft de bestaande werkwijze gelijk. Samen wordt ongeveer € 55.000 begroot om aan goede doelen te schenken, organisatorische kosten circa € 5.000.

Aan de begroting 2024 van de kerk (en begraafplaats) wordt nog gewerkt. Begin december zal die worden besproken met de AK.

 Ilse Hogeweg, scriba