Plannen toekomst Pro Rege

In dit artikel willen we u als kerkrentmeesters informeren over een aantal ontwikkelingen in de afgelopen maanden over de toekomst van Pro Rege. We gaven al eerder aan dat, om op lange termijn een levensvatbare, zelfstandige en financieel gezonde Protestantse gemeente in Kralingen te kunnen blijven, we moeten bezuinigen op de kosten van kerkgebouwen.

We gaven op de gemeenteavonden in november 2021 aan dat er serieuze belangstelling uit de markt was om Pro Rege te huren of te kopen. Voor de Hoflaankerk was en is deze belangstelling er niet. We gaven toen ook aan dat de inzet van de kerkrentmeesters was om Pro Rege te verbouwen en voor een lange periode (20 jaar) te verhuren met een maatschappelijke bestemming, bijvoorbeeld aan een zorginstelling. Daar was ook serieuze belangstelling voor van meerdere partijen. Zo zouden we eigenaar van Pro Rege blijven en verzekerd zijn van een constante stroom huurinkomsten. (Zelf verbouwen en verhuren voor commerciële doeleinden, b.v. woonappartementen is niet overwogen, dat staat te ver af van ons als kerkgemeenschap.)

Deze plannen waren gebaseerd op voorlopige inschattingen van de kosten en baten. Bij het uitwerken van de plannen en het maken van de detailbegroting met hulp van onze externe adviseur, bleek dat de verbouwinvesteringen om te kunnen verhuren een stuk hoger uitkwamen dan eerder gedacht (4,2 mln euro). Aannemers hebben het druk en vragen inmiddels hoge prijzen. Bovendien zijn de prijzen van bouwmaterialen de laatste tijd ook flink gestegen. De verbouwing zou gefinancierd worden, deels via een interne lening van de begraafplaats en deels via een hypothecaire lening bij een bank. De laatste maanden is de hypotheekrente gestegen en naar verwachting zal deze verder stijgen. Hierdoor kwamen de begrote financieringslasten een stuk hoger uit dan eerder aangenomen. Onder deze nieuwe economische omstandigheden bleek het uiteindelijk financieel niet verantwoord om zelf te verbouwen en daarna te verhuren. De kans zou te groot zijn dat onder de streep de netto maandelijkse inkomsten uit verhuur zeer klein of negatief zouden zijn.

We hebben daarom de verkoopvariant voor Pro Rege nader geanalyseerd. Verkoop levert een bedrag ineens op dat vervolgens op een duurzame en voorzichtige manier belegd moeten worden. De opbrengst uit deze beleggingen (rente, dividend, koerswinst) moet de jaarlijkse exploitatie van onze gemeente belangrijk verbeteren. Zelfs bij een lage inschatting van de verkoopprijs van Pro Rege en een voorzichtige, lage inschatting van de opbrengsten uit beleggingen zijn de vooruitzichten voor verkoop gunstiger dan voor verbouwen en verhuren. Op dit moment zijn de kerkrentmeesters daarom de verkoopvariant verder aan het voorbereiden. Daarbij spelen allerlei keuzes: welke voorwaarden stellen we aan de nieuwe eigenaar van Pro Rege? De verkoopopbrengst is daarbij belangrijk, maar ook wat de nieuwe eigenaar met het gebouw gaat doen. We willen dat Pro Rege een passende bestemming krijgt. In de komende maanden gaan de kerkrentmeesters de verkoop en alles wat daarbij komt kijken (overleg met makelaars, tijdsplanning, bouwkundige onderzoeken etc.) verder uitwerken. We houden u op de hoogte van de voortgang.

Cees Steendam

voorzitter Gereformeerd college van kerkrentmeesters

Bert van Dorp

voorzitter Hervormd college van kerkrentmeesters

Voortgang samengaan

Hervormd en Gereformeerd Kralingen

Het is alweer een half jaar geleden sinds we in november vorig jaar u in twee gemeenteavonden informeerden over de fusie – we spreken officieel over het ‘samengaan’ – tussen Hervormd en Gereformeerd Kralingen en de plannen voor Pro Rege.

Inmiddels is voortgang geboekt. De voorbereidingen zijn voor een groot deel afgerond. Dat betekent dat we de fase ingaan van de formele besluitvorming, volgens alle spelregels van de PKN die daarbij horen. In dit artikel geven we de hoofdlijnen van de voorstellen die door de werkgroep Samengaan (een werkgroep van kerkenraadsleden van Protestants Kralingen en Hervormd Kralingen West) zijn voorbereid. Die voorstellen moeten in de komende maanden goedgekeurd worden door de kerkenraden, waarbij de gemeente wordt gehoord. Ook de classis moet haar goedkeuring geven. De officiële stukken voor de besluitvorming komen binnenkort voor de wijkgemeentes en voor alle gemeenteleden beschikbaar. Over Pro Rege geven de kerkrentmeesters in een afzonderlijk artikel de laatste stand van zaken.

Samengaan

Het samengaan tussen de Hervormde gemeente te Kralingen en de Gereformeerde kerk van Rotterdam-Kralingen betekent dat er een gemeente komt met als voorstel de naam: Protestantse gemeente te Rotterdam-Kralingen. Deze gemeente bestaat uit twee wijkgemeentes: Protestantse wijkgemeente te Rotterdam-Kralingen en Hervormde wijkgemeente te Rotterdam-Kralingen. Dit worden de officiële namen van Protestants Kralingen en Hervormd Kralingen West. Net zoals nu het geval is, blijven de twee wijkgemeentes zelfstandig functioneren, met behoud van hun eigen identiteit. De twee wijkgemeentes zijn niet meer geografisch ingedeeld. Elk (nieuw) gemeentelid heeft de keuze bij welke wijkgemeente zij of hij wil worden ingeschreven. Beide wijkgemeentes vallen onder de paraplu van de Protestantse gemeente te Rotterdam-Kralingen. Deze laatste naam zal vooral in de officiële stukken worden gebruikt, in de praktijk zal het gaan om de namen van de wijkgemeentes.

De nieuwe gemeente wordt bestuurd via een nieuwe ‘plaatselijke regeling’. In dit document staat hoe de algemene kerkenraad, het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen is ingericht. Heel veel blijft zoals het nu is. Er komt een kleine, flexibele algemene kerkenraad die niet ‘boven’ de wijkgemeentes staat maar het overlegorgaan is van de twee wijkgemeentes. De dagelijkse besturing blijft bij de wijkgemeentes. Een belangrijke taak van de algemene kerkenraad is de financiële en juridische besturing van de gemeente. Daarbij wordt hij ondersteund door een nieuw college van kerkrentmeesters. Dit college komt in de plaats van de huidige Hervormde en Gereformeerde colleges van kerkrentmeesters. Voor de diaconale activiteiten komt er per wijkgemeente een wijkraad van diakenen die de meeste taken van de huidige diaconie gaat voortzetten. Voor de overkoepelende taken zoals de officiële administratie en jaarrekening, komt er een college van diakenen voor de hele gemeente.

De plaatselijke regeling geeft ook richtlijnen voor de omvang van de predikantsplaatsen van beide wijkgemeentes, namelijk dat deze in verhouding moet staan met de inkomsten uit levende gelden (vaste bijdragen, kerkcollectes, giften) uit de wijkgemeentes.

Herinrichting en gebruik Hoflaankerk

Op verzoek van de werkgroep Samengaan denkt een groep gemeenteleden vanuit Hervormd Kralingen West en Protestants Kralingen na over wenselijke aanpassingen in de Hoflaankerk. Daarbij gaat het onder andere om verbetering van de akoestiek, een nieuwe, flexibele inrichting van de kerkzaal en betere keukenfaciliteiten. Het is belangrijk dat, als Pro Rege niet meer wordt gebruikt, de nieuwe gemeente een ‘nieuwe start’ maakt in de Hoflaankerk en dat iedereen zich daar zo goed mogelijk thuis voelt. Nog voor de zomer zal deze werkgroep Herinrichting Hoflaankerk verslag uitbrengen aan de werkgroep Samengaan en zullen zijn ideeën worden gebruikt om verdere plannen en ontwerpen te maken.

In de kerkenraden wordt bekeken hoe er op een zo goed mogelijke manier twee diensten op de zondagmorgen in de Hoflaankerk kunnen worden gehouden. Dat werkt naar verwachting uit in een ‘vroege’ en een ‘late’ dienst. We realiseren ons dat het overgaan naar andere kerktijden van velen aanpassing en begrip zal vergen.

Proces van besluitvorming

In de komende weken zullen de Hervormde algemene kerkenraad en Gereformeerde kerkenraad hopelijk het principebesluit nemen om samen te gaan. Daarna zullen de twee nieuwe wijkgemeentes moeten aangeven dat zij mee willen gaan in het samengaan en deel uit willen maken van de nieuwe gemeente. En de gemeenteleden van Hervormd en Gereformeerd Kralingen zullen afzonderlijk en officieel ‘gehoord’ worden over de plannen. Naar verwachting zal dat begin juli plaats vinden. Daarmee is de ‘interne’ fase van de besluiten hopelijk in de zomer afgerond. In de tweede helft van 2022 is het dan tijd voor de ‘externe’ fase van de besluiten. Dat houdt in: goedkeuring door de classis en het CCBB (Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken). Als deze goedkeuringen zijn gegeven, kan het definitieve besluit tot samengaan door de Hervormde en Gereformeerde kerkenraden worden genomen. Daarna volgt nog een civielrechtelijk traject en tenslotte de definitieve samengaan-overeenkomst via een notariële acte.

Het streven is om 1 januari 2023 alle formaliteiten te hebben afgerond en officieel te starten met het samengaan. Per die datum is er dan één Protestantse gemeente te Rotterdam-Kralingen met twee zelfstandige wijkgemeentes.

Namens de werkgroep Samengaan,

Stephan Kruisman

voorzitter kerkenraad Hervormd Kralingen-West

Laurens van der Ziel

voorzitter kerkenraad Protestants Kralingen