Informatie herinrichting Hoflaankerk

Afgelopen zondag 24 september, direct na de dienst, vond een toelichting plaats met betrekking tot het proces van herinrichting Hoflaankerk. Behalve mensen van onze gemeente waren er ook een paar mensen bij van Hervormd Kralingen, de andere wijkgemeente.
In algemene zin werd aangegeven dat het proces om de Hoflaankerk aan te passen voor het nieuwe en gedeelde gebruik nu echt is gestart en dat het de wens van kerkenraden (formeel de Algemene Kerkenraad) en College van kerkrentmeesters is om dit zo veel mogelijk transparant en met inbreng van de ideeën die leven bij de gemeenteleden te doen! En dan gaat het om heel praktische zaken, waaronder akoestiek, mogelijkheid van koffiedrinken enz. Maar ook zaken als duurzaamheid en verhuurbaarheid spelen natuurlijk mee.
Het leeuwendeel van het programma werd ingevuld door de heer Benno Oosterom, de speciale adviseur die hiervoor is aangetrokken. Hij gaf vooral een resumé van de diverse, veelal organisatorische, stappen die al zijn genomen.
Desgevraagd werd toegezegd dat het programma van eisen (waarmee een architect aan de slag gaat) gedeeld zal worden.
Ondergetekende sloot het geheel af, de vele aanwezigen dankend voor hun geduld en hen oproepend zoveel mogelijk juist nu, in deze fase, te komen met opmerkingen en suggesties. Het is een gezamenlijk project waar alle gemeenteleden bij zijn betrokken!

Laurens van der Ziel

Herinrichting Hoflaankerk (III)

Voorlopige voorkeur architect

Wat is er gebeurd?

Woensdag 19 juli hebben drie architectenbureaus hun visie op de herinrichting van de Hoflaankerk gepresenteerd. Aanwezig daarbij waren de leden van de projectgroep Herinrichting (zie vorige artikel Herinrichting Hoflaan (II)). Daarnaast was de groep gemeenteleden aanwezig, die vorig jaar al meedacht. Een destijds zorgvuldig samengestelde groep, die Protestants Kralingen en Hervormd Kralingen evenwichtig vertegenwoordigt, verschillende generaties, verschillende ‘gebruikers’ (van kinderleiding tot voedselbank), organisten, kosters en één van de predikanten.

De drie architectenbureaus presenteerden hun visie — nog géén uitgewerkte plannen en tekeningen. Deze presentaties gaven inzicht in hoe deze architecten werken, in hoeverre zij zich verdiepen in het gebouw van de Hoflaankerk, in de kerkgemeenschap in samenhang met de wijk Kralingen. Uit de presentaties bleek ook wat zij binnen een bepaald budget haalbaar achtten, hoe zij het proces van beslissingen voor zich zagen en hoe zij de planning van het proces wilden aanpakken. Daarnaast was de visie op duurzaamheid van groot belang.

Wat is de stand van zaken?

Na allerlei afwegingen is nu de voorkeur uitgesproken voor het Rotterdamse ontwerpbureau Open Kaart. Zowel de leden van de projectgroep Herinrichting als de meedenkgroep gemeenteleden spraken hun voorkeur uit voor Open Kaart. Deze architecten hadden zich goed verdiept in de kerkgemeenschap, de Hoflaankerk en Kralingen, zich verdiept in alles wat nodig en vereist is voor de herinrichting. In hun werkwijze luisteren zij het beste naar gebruikers. En zo waren er meer argumenten om een voorkeur voor Open Kaart uit te spreken. Een aantal vragen zal na de vakanties nog nader met dit bureau besproken worden, pas daarna wordt de beslissing definitief genomen.

Als u een beeld wilt krijgen van dit ontwerpbureau, bezoek dan https://deopenkaart.nl/  Ontwerpbureau Open Kaart heeft kerkgebouw Vaste Burcht in Gouda heringericht, ook Diaconaal Centrum de Ark in Amsterdam. Dat en meer kunt u vinden op hun inzichtelijke website.

Hoe gaat het verder?

In september volgt een nader gesprek met ontwerpbureau Open Kaart. Als dan de beslissing van gunning definitief genomen wordt, zal het ontwerpbureau daarna aan het werk gaan met verdere overlegrondes en tekeningen. In het najaar zal er een gemeenteavond komen waarin we u op de hoogte houden van dit proces en u kunt reageren. 

Namens Projectgroep Herinrichting
ds Ilse Hogeweg (vervanger ds Marianne Bogaard)

Banken en stoelen in de Hoflaankerk

In hoogzomertijd is het meestal tamelijk rustig in het kerkelijk leven. Geen vergaderingen, geen kringen en veel mensen met vakantie. Dit jaar is het helemaal anders. Vóór 1 augustus moet Pro Rege leeg zijn. Steeds weer komen mensen opruimen en spullen afvoeren naar de stort of verhuizen naar de Hoflaankerk. En in díe kerk moet dan weer ruimte gemaakt worden om de spullen te ontvangen.

Afgelopen zondag had de oplettende kerkganger al kunnen zien dat er bij het koffiedrinken op het terras andere stoelen en tafels werden gebruikt. Dat had te maken met interne verschuivingen tussen de kleine keuken (en ‘foyer’) en de Onesimuszaal. In de Onesimuszaal zijn alle zware tafels al weg om plaats te maken voor de veel hanteerbaardere tafels uit Pro Rege. In de komende twee weken zullen die tafels en vele andere spullen uit Pro Rege naar de Onesimuszaal worden gebracht.

Zondag 16 juli zal het u misschien opvallen dat er wat banken van plek zijn gewisseld in de Hoflaankerk, en dat twee banken al langs de kant klaar staan om te worden opgehaald door een handelaar die heeft gezegd er geld voor te willen geven. De kerkrentmeesters en de kosters zijn van plan om deze meneer nog een paar banken méér mee te geven van de Waterloostraat zijde van de kerk. Daardoor ontstaat er aan de kant van ‘grote keuken’ meer ruimte waar mensen aan tafeltjes kunnen zitten of rond statafels kunnen staan. Dat is vooral als we de kerk verhuren en er een receptie is erg handig: meer bewegingsruimte. Niet alle banken aan die kant zullen verdwijnen, een stuk of zes blijven er staan.

De houten stoelen die nu nog in het middenvak staan, tegenover de preekstoel, worden vervangen door de kerkzaalstoelen uit Pro Rege. Veel mensen vinden die stoelen lekkerder zitten, en het is jammer om ze allemaal weg te doen. Maar het is weer niet praktisch om álle kerkzaalstoelen uit Pro Rege mee te nemen, want ze zijn niet stapelbaar en staan in de weg als het middenstuk van de kerkzaal moet worden leeggehaald. Er worden er een stuk of 80 overgebracht. De houten stoelen die nu nog in de kerkzaal staan worden in de kerk zodanig opgeslagen dat ze gebruikt kunnen worden als er een enkele keer juist heel veel zitruimte nodig is in de kerk. Dat is bijvoorbeeld in augustus als de Libanonschool de kerk huurt om alle nieuwe leerlingen en hun ouders te begroeten.

De Hoflaankerk heeft 4 soorten houten stoelen. Behalve de stoelen die nu nog in de kerkzaal staan, vind je in de Onesimuszaal en in de foyer nog 3 andere types. Het is de bedoeling dat 2 types helemaal verdwijnen, liefst via Marktplaats en tegen betaling. (Er blijven met de 80 stoelen die uit Pro Rege komen meer dan genoeg stoelen over voor bijna ieder scenario.)   

Deze veranderingen zijn allemaal tijdelijk. Het is de bedoeling dat een architectenbureau wordt uitgekozen dat na de zomervakantie aan het werk gaat. De architecten van dit bureau maken een plan dat aan de gemeente gepresenteerd kan worden. En daar komt volgens de Projectgroep Herinrichting Hoflaankerk en de kerkrentmeesters natuurlijk veel meer bij kijken dan wat schuiven met stoelen en banken.

Als er mensen zijn die belangstelling hebben voor stoelen uit Pro Rege die niet meer gebruikt gaan worden in de Hoflaankerk, of stoelen uit de Hoflaankerk die door de komst van stoelen uit Pro Rege overbodig zijn geworden, laat het weten aan de kosters of de kerkrentmeesters. De bedoeling is nu dat ze via Marktplaats worden aangeboden aan belangstellenden.

Leonard de Vos
(lid van de projectgroep Herinrichting)

Herinrichting Hoflaankerk (II)

De taakopdracht van de projectgroep Herinrichting, vastgesteld door de Algemene Kerkenraad, is ‘verder te gaan met de herinrichting van de Hoflaankerk op een wijze die past bij de nu ontstane verenigde Protestantse Gemeente te Rotterdam-Kralingen’. Benno Oosterom is aangetrokken als extern projectadviseur. In een eerder bericht over de herinrichting werd zijn achtergrond al genoemd: hij heeft een bedrijf dat onder andere gespecialiseerd is in duurzaamheid en renovatie, en heeft ervaring met de herinrichting van kerken. Verdere leden van de groep zijn: Leonard de Vos, Ria Vuik, Nico Vonk Noordegraaf, Wim van As en ds Marianne Bogaard (vervangster ds Ilse Hogeweg)

De volgende fase is de keuze van de architect. Begin juni hebben drie architectenbureaus, alle drie eveneens met ervaring wat betreft de herinrichting van monumentale kerken, een rondleiding gehad in de Hoflaankerk. Zij zullen op basis van het door de projectgroep opgestelde programma van eisen binnenkort een visie presenteren op de herinrichting. Daarbij worden zaken als ‘een intiemere sfeer in de kerkzaal’ en ‘meer uitstraling naar buiten’ meegenomen. Ook de multifunctionaliteit speelt een belangrijke rol.

Bij de presentatie van de visies is de groep gemeenteleden aanwezig die vorig jaar al nadacht over de herinrichting en haar wensen formuleerde.  In die groep zijn zowel Hervormd als Protestants Kralingen vertegenwoordigd (ex-Hervormd en ex-Gereformeerd). Ook zijn kosters, de organisten en predikanten uitgenodigd. Zij zullen allemaal een reactie geven op de visies van de architecten. Aan de hand van die input zal de projectgroep de architect kiezen. Deze kan dan na de zomer aan de slag.

We houden u en jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Namens de projectgroep herinrichting,
ds Marianne Bogaard

Gedenkboekje Pro Rege

Hier een heel kort berichtje dat eigenlijk in de nieuwsbrief had moeten staan, maar door een misverstand daar niet in is terecht gekomen:

Op zaterdag 17 juni is het boekje ‘Denkend aan Pro Rege’ uitgedeeld. Mensen die het boekje nog niet hebben en het wel graag in hun bezit zouden willen hebben, kunnen dit  doorgeven aan:

Edith Stapelkamp
Mail:       edithstapelkamp@kpnmail.nl
Mob:      06 17368733   ( bgg bericht inspreken, sms of whatsapp bericht)