Voortgang verkoop Pro Rege

Na de gemeente-avond begin juli en het daarop volgende besluit tot verkoop van de Gereformeerde kerkenraad zijn de kerkrentmeesters, met hulp van een adviseur, aan de slag gegaan om de verkoop van Pro Rege verder voor te bereiden. Er is bodemonderzoek en asbest-onderzoek gedaan. Makelaar Ooms is geselecteerd om de verkoop te begeleiden. Zij hebben een groot netwerk in de regio Rotterdam zowel voor woningen als voor zakelijk onroerend goed. Het wordt een verkoop via een openbare inschrijving. Geïnteresseerde kopers kunnen een bod doen en daarbij aangeven welke bestemming ze aan Pro Rege willen geven. De biedingen komen binnen bij een notaris die bewaakt dat het biedingsproces goed verloopt. Na het sluiten van de biedingstermijn beslist de Gereformeerde kerkenraad, na advies van de kerkrentmeesters, wat het beste bod is. Het beste bod kan zijn het hoogste bod, maar ook het bod dat het beste rekening houdt met een passende bestemming voor Pro Rege.

In het verkoopcontract zullen waarborgen worden opgenomen dat de koper Pro Rege niet snel mag doorverkopen of de bestemming zomaar mag wijzigen. Er wordt ook opgenomen dat we als gemeente Pro Rege nog tot de zomer 2023 kunnen blijven gebruiken.

Volgende week wordt een Te Koop-bord bij Pro Rege geplaatst. We realiseren ons dat, nu de verkoop echt van start gaat en zo zichtbaar wordt, dit gevoelens van verlies en verdriet geeft voor onze gemeenteleden.

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn brengen we u op de hoogte!

Namens de kerkrentmeesters (Gereformeerd),

Cees Steendam

Plannen toekomst Pro Rege

In dit artikel willen we u als kerkrentmeesters informeren over een aantal ontwikkelingen in de afgelopen maanden over de toekomst van Pro Rege. We gaven al eerder aan dat, om op lange termijn een levensvatbare, zelfstandige en financieel gezonde Protestantse gemeente in Kralingen te kunnen blijven, we moeten bezuinigen op de kosten van kerkgebouwen.

We gaven op de gemeenteavonden in november 2021 aan dat er serieuze belangstelling uit de markt was om Pro Rege te huren of te kopen. Voor de Hoflaankerk was en is deze belangstelling er niet. We gaven toen ook aan dat de inzet van de kerkrentmeesters was om Pro Rege te verbouwen en voor een lange periode (20 jaar) te verhuren met een maatschappelijke bestemming, bijvoorbeeld aan een zorginstelling. Daar was ook serieuze belangstelling voor van meerdere partijen. Zo zouden we eigenaar van Pro Rege blijven en verzekerd zijn van een constante stroom huurinkomsten. (Zelf verbouwen en verhuren voor commerciële doeleinden, b.v. woonappartementen is niet overwogen, dat staat te ver af van ons als kerkgemeenschap.)

Deze plannen waren gebaseerd op voorlopige inschattingen van de kosten en baten. Bij het uitwerken van de plannen en het maken van de detailbegroting met hulp van onze externe adviseur, bleek dat de verbouwinvesteringen om te kunnen verhuren een stuk hoger uitkwamen dan eerder gedacht (4,2 mln euro). Aannemers hebben het druk en vragen inmiddels hoge prijzen. Bovendien zijn de prijzen van bouwmaterialen de laatste tijd ook flink gestegen. De verbouwing zou gefinancierd worden, deels via een interne lening van de begraafplaats en deels via een hypothecaire lening bij een bank. De laatste maanden is de hypotheekrente gestegen en naar verwachting zal deze verder stijgen. Hierdoor kwamen de begrote financieringslasten een stuk hoger uit dan eerder aangenomen. Onder deze nieuwe economische omstandigheden bleek het uiteindelijk financieel niet verantwoord om zelf te verbouwen en daarna te verhuren. De kans zou te groot zijn dat onder de streep de netto maandelijkse inkomsten uit verhuur zeer klein of negatief zouden zijn.

We hebben daarom de verkoopvariant voor Pro Rege nader geanalyseerd. Verkoop levert een bedrag ineens op dat vervolgens op een duurzame en voorzichtige manier belegd moeten worden. De opbrengst uit deze beleggingen (rente, dividend, koerswinst) moet de jaarlijkse exploitatie van onze gemeente belangrijk verbeteren. Zelfs bij een lage inschatting van de verkoopprijs van Pro Rege en een voorzichtige, lage inschatting van de opbrengsten uit beleggingen zijn de vooruitzichten voor verkoop gunstiger dan voor verbouwen en verhuren. Op dit moment zijn de kerkrentmeesters daarom de verkoopvariant verder aan het voorbereiden. Daarbij spelen allerlei keuzes: welke voorwaarden stellen we aan de nieuwe eigenaar van Pro Rege? De verkoopopbrengst is daarbij belangrijk, maar ook wat de nieuwe eigenaar met het gebouw gaat doen. We willen dat Pro Rege een passende bestemming krijgt. In de komende maanden gaan de kerkrentmeesters de verkoop en alles wat daarbij komt kijken (overleg met makelaars, tijdsplanning, bouwkundige onderzoeken etc.) verder uitwerken. We houden u op de hoogte van de voortgang.

Cees Steendam

voorzitter Gereformeerd college van kerkrentmeesters

Bert van Dorp

voorzitter Hervormd college van kerkrentmeesters

Mijn mooiste lied

De Liedkeuze van Philippina en Pepijn

In de dienst van hun belijdenis zongen we twee liederen, die zij hadden gekozen.

Het zijn: Lied 288: ‘Goedemorgen, welkom allemaal’ en Lied 913 ‘Wat de toekomst brengen moge’.

Pepijn koos voor Welkom. Uit eigen ervaring weet hij hoe belangrijk het is, dat je ergens welkom bent. Vooral merkt hij dat in onze kerkelijke gemeente. Hij vindt het zo welkom, dat familieleden die dienst mochten bijwonen. Maar met name waardeert hij het, dat LHBTI-ers welkom zijn en dat uit Pniël, hoe oud of gebrekkig ook, bewoners worden verwelkomd in onze diensten.

In het lied is de zin “God, ik vraag U in onze kring”, heel belangrijk voor hem. Gods welkom beantwoordt hij met zijn belijdenis, omdat hij gelooft dat hij welkom is bij God. Zo zal hij met vallen en opstaan een waardevol gemeentelid zijn.

Philippina ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Zij stemt van harte in met het gehele gezang. De tekst sluit aan bij haar geloofsbelijdenis, uitgesproken in de dienst. “Wat er ook gebeurt: God is altijd bij me”.

Eén regel houdt ze in gedachten: ‘durf geloven, ook wanneer mijn oog niet ziet’.

Ze beseft, dat er situaties kunnen ontstaan, dat dat laatste ook haar overkomt. Dan kan de herinnering aan de mooie belijdenisdienst een grote schat blijken te zijn.

Ds Marianne Bogaard vertelt hoe bijzonder deze ‘belijdeniscatechisatie’ voor hen drieën is geweest. Op de zomer na, waren alle gesprekken ‘digitaal’. Het maandenlange wachten op de dag van hun belijdenis stelde hoge eisen aan ieders geduld. Dankzij hun inzet en goede gesprekken, ook met andere tieners, hielden ze het vol. Ze waren allen dankbaar dat de techniek dit ook allemaal mogelijk maakte. Blij met de openheid in dit gesprek over hun geloofslied gingen we weer de wereld in!

Gijs Roodhorst