ANBI-gegevens Diaconie Protestants Kralingen
21 juni 2023

A. Algemene gegevens per 1 juli 2022

De Diaconie van Protestants Kralingen is opgericht door de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Kralingen te Rotterdam en de wijkgemeente Kralingen Oost van de Hervormde Gemeente Kralingen te Rotterdam. De Gereformeerd kerk van Rotterdam Kralingen en de wijkgemeente Kralingen Oost zijn samen een federatie aangegaan en vormen de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen, meer informatie is te vinden op hun website.

De financiën van de diaconie van de Protestants Kralingen zijn statutair nog opgenomen onder de naam van Diaconie Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Kralingen.

Naam ANBI:  Diaconie Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Kralingen te Rotterdam

RSIN/Fiscaal nummer:  824 124 285

Website:  www.protestantskralingen.nl

E-mail:  scriba@protestantskralingen.nl

Postadres:

Postbus 4326

3006 AH  Rotterdam

Giften aan de diaconie:

NL33 RABO 0373 7130 10 tnv Diaconie van de protestantse gemeente i.w. Kralingen.

De Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Kralingen te Rotterdam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. De informatie over deze geloofsgemeenschap en de ANBI-status zijn opgenomen op een afzonderlijke pagina.

B. Samenstelling bestuur

De diaconie wordt bestuurd door het College van Diakenen. De diaconie wordt in zaken van vermogensrechtelijke aard vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris tezamen.

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente i.w. beschrijft ook diaconale werkzaamheden. Het beleidsplan is hier te vinden.

E. Beloningsbeleid

De diaconie heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.

F. Verslag Activiteiten

De diaconie ondersteunt vele organisaties in binnen- en buitenland. Te noemen zijn onder meer: Havenpastoraat, jeugdwerk van de Stichting Timon, Kinderen van Caïro, Pension Maaszicht, La Sonrisa Naranja, Eyes on Ghana, Kiwangala en Hospice Regenboog. Naast organisaties ondersteunt de diaconie bij nood ook individuele personen.

G. Verkorte staat van baten en lasten

Via deze link komt u bij de staat van baten en lasten. Deze geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.