Vergaderverslagen

Troost

Op donderdagavond 10 maart kwam een klein groepje kerkgangers naar de Hoflaankerk om te praten over het boek TROOST van Michael Ignatieff. In de Caleidoscoop van februari kon u daar de inleiding lezen. Ignatieff schreef een reeks van portretten van vele grote mannen...

Lees meer

Dienst van bevestiging en ontheffing op 20 februari 2022

Wat was dat lang geleden: bijna de hele kerkenraad bijeen in de consistorie van de Hoflaankerk, voorafgaand aan een feestelijke dienst. Cees Steendam, als tweede ouderling, sprak een mooi dankgebed uit en in de kerkzaal verwelkomde Laurens van der Ziel, als eerste...

Lees meer

Beperkte inhoud

Ik kan u nog geen verslag van een vergadering geven, omdat we begin februari vergaderen na de kopijsluiting van dit blad. Wel kan ik een paar verheugende mededelingen doen. Het is gelukkig weer gelukt: een paar gemeenteleden zijn bereid een ambt te gaan vervullen....

Lees meer

Beperkte inhoud

Nadat we in november nog lijfelijk bij elkaar konden komen, moesten we nu weer per zoom vergaderen. We dachten, in digitale kleine groepjes, na over de vraag: Wat is wezenlijk in de ruimte van Gods huis? We bespraken de vacatures die er helaas nog veel zijn in onze...

Lees meer

Algemene Kerkenraad | 16 november 2021

De novembervergadering van de Algemene kerkenraad wordt altijd gebruikt voor het vaststellen van de begrotingen van 2022. Rob Valkenburg was vanuit het College van kerkrentmeesters aanwezig om de begroting van de kerkelijke gemeente en de begraafplaats toe te lichten....

Lees meer

Kerkenraad | 9 november 2021

Helaas waren er 5 afwezigen – voornamelijk door ziekte – maar we konden toch goed vergaderen. Vooraf hielden we een sobere maaltijd met brood en soep en een korte bezinning. Vanzelfsprekend stonden we ook stil bij het overlijden van Gijs Roodhorst. • We bespraken de...

Lees meer

Kerkenraad | 28 september 2021

Na een vergaderloze vakantieperiode kwamen we als kerkenraad weer bij elkaar. Er was heel veel te bespreken. Aan het begin van de vergadering blikte de voorzitter, Laurens van der Ziel, terug op het startweekend en de lancering van onze nieuwe website, met dank aan...

Lees meer

Algemene kerkenraad | 21 september 2021

Op de vergadering van 21 september was het volledige College van (hervormde) kerkrentmeesters aanwezig. Ze praatten de leden van de algemene kerkenraad bij over de voortgang van de fusieplannen en over de voorgenomen gemeenteavonden. De urgentie in financiële zin...

Lees meer

Kerkenraad | 1 juni 2021

U krijgt dit verslagje wat laat, omdat we net na de vorige kopijsluiting onze kerkenraadsvergadering hadden. Dat komt soms toevallig zo uit. Voorzitter Laurens van der Ziel opende de vergadering op 1 juni met een dankgebed vanwege het naderende einde van de...

Lees meer