Vertrouwenspersonen

Elisabeth ter Hoeven

Elisabeth ter Hoeven

vertrouwenspersoon

Jan van Hulst

Jan van Hulst

vertrouwenspersoon

Elisabeth ter Hoeven en Jan van Hulst zijn vertrouwenspersonen

In lijn met het beleid van de landelijke PKN heeft onze gemeente twee vertrouwenspersonen aangesteld:

Elisabeth ter Hoeven: vp-elisabeth@protestantskralingen.nl en
Jan van Hulst: vp-jan@protestantskralingen.nl

Waarom is dat?

De Protestantse Kerk in Nederland wil een veilige kerk zijn; een plaats waar mensen in vrijheid en vertrouwen samenkomen om hun geloof gestalte te geven. Dat betekent een gemeenschap zonder (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, intimidatie of dreiging.  Vertrouwenspersonen helpen deze doelstellingen te waarborgen.

Vertrouwenspersonen werken in opdracht van maar niet namens de (algemene) kerkenraad. Zij kunnen dan ook onafhankelijk van de (algemene) kerkenraad handelen.

De taken van de vertrouwenspersoon zijn
1) voorlichting en preventie:

  • zichtbaar zijn in de gemeente (middels kerkblad en website) en voor taak-en ambtsdragers van de gemeenten
  • aanjager zijn van het gesprek over ‘veilige gemeente’ op verschillende niveaus van het kerkenwerk.

2) signaleren:

  • alert zijn op en goed luisteren naar signalen uit de gemeenten van mogelijk misbruik/grensoverschrijdend gedrag.

3) aanspreekpunt en helper zijn:

  • eerste aanspreekpunt en luisterende steun voor mensen uit de gemeenten die in vertrouwen iets kwijt willen over wat nu speelt of in het verleden heeft afgespeeld aan grensoverschrijdend gedrag
  • meedenken met de melder over eventuele aangiftes of klachtenprocedures en de melder daarin begeleiden
  • op verzoek en met instemming van de melder deze in bijzondere omstandigheden vertegenwoordigen
  • melders en anderen adviseren over mogelijke vervolgtrajecten
  • handelen volgens de protocollen en advies vragen bij het Meldpunt SMPR
  • zo nodig wijzen op pastorale, psychologische, maatschappelijke (Veilig Thuis, Slachtofferhulp, Bureau Jeugdzorg, plaatselijk maatschappelijk werk) kerkelijke (kerkelijk meldpunt SMPR) of juridische hulp (bijv. advocaat via Langzs).

Contactgegevens
Elisabeth ter Hoeven: vp-elisabeth@protestantskralingen.nl en
Jan van Hulst: vp-jan@protestantskralingen.nl